بررسی رفتارهای حاشیه نشین

نویسندگان

عضوهیات علمی پژوهشکده امام صادق

چکیده

پژوهش حاضرباهدف بررسی رفتارهای حاشیه نشینان کوی مرادیان رشت انجام شده ونقش متغیرهای مستقل دین ومذهب ارزش ها و...دربروزرفتارهای حاشیه نشین هابررسی شده است.

کلیدواژه‌ها