بررسی مشکلات واسیبهای اجتماعی ساکنین مناطق حاشیه ای (مطالعه موردی شهر تبریز)

نویسندگان

دانشگاه آزاد اسلامی،تبریز، ایران

چکیده

امروزه گسترش بی رویه حاشیه نشینی یکی ازمشکلات  عمده  واساسی درامورمدیریت شهری است که...

کلیدواژه‌ها