بررسی رابطه سرمایه اجتماعی وگرایش به رفتارهای وندالیستی دربین دانش اموزان متوسطه شهرستان اشنویه

نویسندگان

عضو هیأت علمی گروه علوم اجتماعی دانشگاه تبریز

چکیده

سرمایه اجتماعی نقش موثریدرکاهش هزینه فعالیت ها وموفقیت افراد در دست یابی به اهداف خود دارد....

کلیدواژه‌ها