(بررسی عوامل جامعه شناختی دربروز وندالیسم دربین پسران دبیرستانی(مطالعه موردی دبیرستان های شهرسنقردرسال 1389-90) )

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه آزاداسلامی واحد اراک

2 عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

چکیده

این تحقیق به منظوربررسی عوامل جامعه شناختی دربروزوندالیسم دربین پسران دبیرستانی(مطالعه موردی دبیرستان های شهرسنقردرسال 1390)انجام شده است.هدف کلی این پژوهش بررسی وشناخت عوامل اجتماعی موُثربر بروزرفتاروندالیسمی درنوجوانان پسراست.

کلیدواژه‌ها