بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر امنیت اجتماعی زنان سرپرست خانوار(مطالعه موردی:شهر ایلام)

نویسندگان

1 دکتری جمعیت شناسی و هیأه علمی دانشگاه آزاد واحد علوم تحشیشاه تهران

2 دکتری جامعه شناس عضو هیأه علمی دانشگاه آزاد واحد علوم تحشیشاه تهران

3 کارشناس ارشد جامعه شناس و عضو هیأه علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام،نویسنده مسؤول

چکیده

برای رشد و توسعه ی اجتماعی فرهنگی، امنیت امری لازم و ضروری است. در بررسی سلسله مراتب نیازهای مازلو، نیاز به امنیت، پس از نیازهای فیزیولوژیک از سلسله نیازهای اصلی و اساسی انسان منظور می گردد که در رشد و تعالی شخصیت انسان نقشبسزایی دارد. پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر امنیات اجتمااعی زنان سرپرست خاانوار)فوت همسر ومطلقه(تحت پوشش سه سازمان حمایتی)کمیته امداد امام ره)(، بهزیستی و بنیاد شهید(در ابعاد امنیت عاطفی، ارتباطی، مالی و جانیصورت گرفته است.

کلیدواژه‌ها