تأثیر منابع زوج ها بر ساختار خانواده در بین زوج های جوان ایرانی

نویسندگان

دانشیار گروه مدیریت بازرگانی -دانشگاه ازاداسلامی واحدعلوم وتحقیقات تهران

چکیده

دیر بازی است که خانواده به عنوان مهم ترین نهاد اجتماعی و تأثیرگذارترین گروه مرجع بر روی رفتار افراد، مورد

توجه جامعه شناسان و بازاریابان قرار گرفته است. از طرفی تأثیر تئوری منابع بر خانواده و ساختار آن توجه زیادی را

به خود جلب کرده است. از این رو پژوهش حاضر بر شناسایی ساختار خانواده زوج های جوان ایرانی تأکید داشته و

رابطه بین منابع و ساختار خانواده را بررسی کرده است. با تکیه بر مبانی نظری و مصاحبه با خبرگان و اجرای سه

مرحله پیش آزمون ابزار پژوهش تهیه شده است. به گونه ای که در هر پیش آزمون پایایی همسانی درونی )آلفای

کرونباخ و آزمون دو نیمه کردن(، پایایی باز آزمایی، بررسی اعتبار محتوا توسط جمعی از خبرگان و اعتبار صوری

اجرا شده است و در نهایت در نمونه ای به حجم 088 نفر ) 088 زوج( از چهار کلان شهر ایران )تهران، اصفهان ،

شیراز و مشهد( توزیع و جهت بررسی رابطه متغیرها از آزمون رگرسیون لجستیک استفاده شده است. یافته ها حاکی از

آن است که زوج های ایرانی بیشتر دارای نگرش مساوات طلبانه می باشند و تحصیلات و اشتغال زنان بر نوع این

ساختار تأثیر بسزایی دارد به عبارت دیگر تأثیر منابع خانوار بر ساختار آن بار دیگر مورد تأیید قرار گرفت

کلیدواژه‌ها