کیفیت زندگی سرپرستان خانوارهای شهری شهرستان دزفول(با تأکید بر نقش شاخص­های رفاه اجتماعی در ارتقای آن)

نویسندگان

1 علامه طباطبایی

2 عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور شهرستان دزفول- ایران.

3 عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران- ایران

چکیده

کیفیت­ زندگی به­عنوان یکی از مهم­ترین اصطلاحات و شاخص­های مرتبط با بهزیستی و رفاه اجتماعی،از دستاوردهای مهم توسعه و همچنین ازملزومات آن محسوب می­گردد. به­گونه­ای که می­توان هدفمشترک توسعه در همه­ی سطوح آن­را بهبود کیفیّت­زندگی گروه­های انسانی مختلف دانست و آینده­ی زندگی بشرنیز متکی بر درک بهتر عواملی است که بر کیفیّت­زندگی انسان تأثیرمی­گذارد.
هدف ازتحقیق حاضر سنجش سطح کیفیت­زندگی سرپرستان خانوارهای شهری شهرستان دزفول با تأکید بر میزان تأثیر شاخص­های کمی رفاه­اجتماعی است که در چارچوب­نظری آن از نظریه­ی این افراد استفاده شده است: فرل،هاسی وداو، دیوب، براون، ولف کنگ زاف، هورنکوئیست، فرانس، زان، دبلیوباسک و آرسولزباچر. از نظریه­ی سازمان جهانی بهداشت وبوسیله­ی پرسشنامه­ای که ارایه داده است نیز برای سنجش سطح کیفیت­زندگی استفاده شده است.
این تحقیق با روش پیمایش صورت گرفته و از پرسشنامه برای گردآوری اطلاعات استفاده شده است و جمعیت مورد مطالعه درآن سرپرستان خانوارهای شهری شهرستان دزفول می­باشند.
به کمک این پژوهش مشخص شد که اکثر نمونه موردبررسی از نظر کیفیت­زندگی در سطح متوسطی قرار دارند و همچنین مشخص شد که متغیرهای درآمد، میزان تحصیلات،وضعیت بهداشتی و درمانی، اوقات فراغت و وضعیت مسکن سرپرستان خانوارهای شهری شهرستان دزفول، بر روی کیفیت­زندگی آن­ها تاثیر گذار است.

کلیدواژه‌ها