بررسی تأثیرسرمایه‌اجتماعیبر بیگانگی­از کار موردمطالعه:کارکنان سازمان منطقه ویژه‌اقتصادی انرژی پارس جنوبی

نویسندگان

علیرضا محسنی تبریزی، دانشیار جامعه شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران - ایران

چکیده

 مقاله حاضر ناظر بر، بررسی­ تا ثیرسرمایه‌اجتماعی بر­بیگانگی­ ازکارکارکنان سازمان منطقه ویژه پارس جنوبی عسلویه‌است. بدلیل چند­بعدی­بودن متغییرهای سرمایه‌اجتماعی و بیگانگی­ازکار و چگونگی رابطه‌آن، از آرای صاحب­نظرانی چون پاتنام، کلمن، فوکویاما، دورکیم، بلونر و سیمن جهت تدوین چارچوب مدل نظری و فرضیه­های تحقیق استفاده شده‌است. مؤلفه­ های سرمایه‌اجتماعی(متغیرمستقل) شامل: اعتماد، مشارکت، احساستعلق، انسجام و هنجارها و ارزش‌های مشترک، و نیز مؤلفه­ های بیگانگی­ ازکار(متغیروابسته) شامل: احساس‌ بی­قدرتی، احساس‌بی­ معنایی، احساس‌بی­ هنجاری، احساس‌ بیزاری و احساس تنهایی می­باشد، که همگی مورد سنجش قرار گرفته‌اند.روش تحقیق از نوع علّی و با روش پیمایشی انجام شده‌است. جامعه‌آماری شامل 1712نفراز کارکنان ازمان در سال 1389 است، که‌از بین آنان 151نفر از طریق فرمول کوکران، و به روش نمونه­ گیری تصادفی طبقه‌ای به عنوان نمونه‌آماری انتخاب شده­اند. اطلاعات مورد نیاز با استفاده ‌از پرسشنامه محقق ساخته جمع­ آوری شده‌است. یافته‌ها نشان­دادکه­ سرمایه‌اجتماعی رابطه­ معکوس معناداری با بیگانگی ­ازکار (578/.-دارد. و باتحلیل رگرسیون چندگانه تاثیرها جمعی و هم­زمان متغیرهای ­مستقل، فقطسه متغیر (اعتماد،مشارکتوهنجارهاوارزش‌هایمشترک) توانسته‌است،واردمعادله رگرسیونی شود،بقیه متغیرهاهمبستگی­ کافی بامتغیر­وابسته نداشت وازمعادله خارج شده‌است. بنابراین متغیرهای باقیمانده توانسته‌است تقریبا367/0 از تغییرهای بیگانگی­ ازکار را تبیین نماید.

کلیدواژه‌ها