بررسی ویژگی‌های ارتباطی شبکه‌های اجتماعی اینترنتی و تأثیر آن‌ها بر روابط اجتماعی کاربران

نویسندگان

1 دکترای جامعه شناسی، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، گروه آموزشی علوم اجتماعی

2 - دکترای جامعه شناسی، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، گروه آموزشی علوم اجتماعی

چکیده

این پژوهش با روش پیمایشی انجام شده وجامعه آماری آن مناطق 22 گانه شهرتهران است. حجم نمونه براساسفرمولکوکران 384 نفر با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چندمرحله ای تعیین شده است. برای جمع آوری اطلاعات ازپرسشنامه استفاده شده و پایاییپرسشنامه با روش بازآزمایی و ضریب همبستگی پیرسون برابر733/0 و اعتبارابزار با روش"اعتبار محتوا (CVR)"سنجیده شده است.برای تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزار Spssو آزمون‌های پیرسون، t مستقل و رگرسیون خطی استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که میزان سابقه کاربری درشبکه‌ها بیشترین تأثیر را بر ارتباطات غیرعینی(مجازی)داشته است. پس از آن به ترتیب سابقه کاربری در شبکه‌ها برمهارت‌های اجتماعی،گمنامی درشبکه‌ها برغلبه برتنهایی و میزان استفاده ازشبکه ها برانزوای اجتماعی بیشترین تأثیر را داشته اند. هم چنین بین عدم حضورفیزیکی کاربران درشبکه‌ها و مهارت‌های اجتماعی،تعاملی بودن ارتباطات درشبکه‌ها و میزان اعتماد بنفس کاربران، گستردگی فضای ارتباطی در شبکه‌ها و میزان ارتباط کاربران باخانواده، سابقه کاربری درشبکه‌ها و میزان خودعرضه‌گری کاربران، سابقه کاربری درشبکه‌ها ومیزان ارتباط کاربران با خانواده، سابقه کاربری درشبکه‌ها و میزان فردگرایی، سابقه کاربری درشبکه‌ها و میزان ارتباط کاربران با دوستان، گمنامی کاربران و مشارکت اجتماعی، گمنامی و مهارت‌های اجتماعی، گمنامی و میزان ارتباط کاربران با دوستان رابطه معنی دار  و میزان روابط اجتماعی کاربران شبکه‌ها براساس نوع کاربری(استفاده) از شبکه‌ها تفاوت معنی‌دار مشاهده نشده است.

کلیدواژه‌ها