مطالعه مقایسه‌ای تحولات ارزش‌ها و باورهای دینی بین نسل امروز و گذشته (جوانان و والدین آن‌ها) در شهرستان یزد 

نویسندگان

1 استادیار و عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق، ایران

2 دانش‌آموخته‌ی کارشناسی ارشد جامعه‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آشتیان، ایران

چکیده

یکی از عمده‌ترین مسأله جهانی در کشور ما پدیده شکاف نسلی است که هر نسل نسبت به نسل پیش از خود تفاوت‌هایی دارد. گاهی این تفاوت‌های فرهنگی، فکری و رفتاری به سطحی می‌رسد که نوعی نا هم زبانی و جدایی ایجاد می‌کند. این موضوع چالشی، محصول تغییرات سریع اجتماعی و واقعیتی انکار ناپذیر است برای آن که جامعه قابل زندگی باشد باید ارزش‌ها و اعتقادات دینی آن جامعه حفظ گردد و با هر نوع کجروی اجتماعی که این ارزش‌ها و اعتقادات را تهدید می‌کند مبارزه شود و در این راه پیش گیری به مراتب مهم‌تر از درمان و بهتر از مداواست. به منظور پیش گیری از شکاف نسلی بین والدین و فرزندان می‌باید علل و عوامل مؤثر بر آن شناخته شود و عوامل موجود مشخص گردد چرا که تنها با شناسایی این عوامل است که می‌توان قدم‌هایی در جهت پیش گیری و درمان آن برداشت. این تحقیق با هدف بررسی مقایسه‌ای تحولات ارزشی و باورهای دینی بین نسل امروز و گذشته (جوانان و والدین آن‌ها) در شهرستان یزد با حجم نمونه 400 نفر (200 جوانان و 200 والدین) و به منظور جمع‌آوری داده‌ها پرسشنامه جهت‌گیری مذهبی که اعتبار و روایی آن‌ها طی تحقیقات متعددی تأیید و همچنین در این پژوهش نیز بر روی 30 نفر مورد آزمون قرار گرفته و تأیید شده است بر روی حجم نمونه اجرا گردید و داده‌های حاصل جمع‌بندی و پس از ترسیم جدول ماتریس با استفاده از آمارهای توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و برای آزمون فرضیات تحقیق نیز از محاسبات میانگین، انحراف معیار و آزمونتی (t) استفاده شده است.

کلیدواژه‌ها