شکاف نسلی در ارزشها: بررسی مقایسه‌ی جوانان و سالمندان

نویسندگان

1 1- استادیار گروه جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی بابل، ایران

2 2- استادیار دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بابل، ایران.

چکیده

امروزه بیش از دهه‌های گذشته شکاف نسلی مورد توجه قرار گرفته است. شکاف نسلی تفاوت در بینش و ارزشهای میان دو نسل بخصوص جوانان و والدینشان می‌باشد. پژوهش حاضر با هدف تعیین میزان شکاف موجود بین ارزشهای جوانان و سالمندان شهر بابل صورت گرفته است.
این پژوهش بر روی 240 نفر از جوانان و سالمندان شهر بابل 120 نفر جوانان 30- 18 و 120 نفر سالمندانبالای سال60انجام شده است. روش پژوهش، پیمایشی و ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه بوده است. داده‌ها به وسیله پرسشنامه‌های استاندارد شده (طبقه‌بندی ارزشی شوارتز) با 57 گویه در طیف لیکرت جمع‌آوری شده است که اعتبار و روایی آن تأیید گردیده است. نتایج با استفاده از نرم افزار SPSS، روش آماری توصیفی و آزمون تی تست مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته‌ها نشان داد که دو گروه سنی از نظر ارزش‌های فردی تفاوت معناداری با هم داشته‌اند
(p >0.05).البته قابل ذکر است که در تمامی موارد مطرح شده جوانان و سالمندان اهمیت موضوع را اذعان داشته‌اند اما میزان اهمیت و اولویت بندی آنها متفاوت بوده است.نگاه توصیفی تحلیلی و حتی به گونه مشاهده مستقیم یا تجربی، حاکی از تغییر فضای فرهنگی- فکری دو نسل حاضر می‌باشد. که نیاز به تعمق بیشتری دارد.

کلیدواژه‌ها