عوامل و ریشه­های خشونت در بین دانش آموزان دوره دبیرستان آذر شهر

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان

2 فارغ التحصل کارشناس ارشد جامعه‌شناسی از دانشگاه تبریز

3 فارغ التحصل کارشناسی ارشد پژوهشگری از دانشگاه آزاد زنجان

4 کارشناس ارشد اقتصاد برنامه‌ریزی و توسعه دانشگاه تبریز

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی عوامل و ریشههای خشونت رفتاری در بین دانش­آموزان دورهی متوسطه در منطقه­ی آذرشهر انجام شده است. تحقیق حاضر با استفاده از روش پیمایش و با ابزار پرسش­نامه انجام گرفته است. جامعه آماری تحقیق، تمامی دانش­آموزان دوره متوسطه در حال تحصیل در سال 90- 1389 شهرستان آذر شهر که 3183 بوده است که با استفاده از روش نمونه­گیری خوشه­ای و فرمول کوکران 343 انتخاب شدند. نتایج آزمون همبستگی نشان می­دهد تمامی متغیرهای مستقل ناکامی، غیبیت والدین، یادگیری اجتماعی، شیوه­های انضباطی، رسانه­های همگانی، خشونت والدین، محیط آلوده زندگی دارای همبستگی مثبت با متغیر وابسته خشونت رفتاری دارند. همچنین یافته‌های این تحقیق نشان می­دهد که خشونت­های رفتاری دانش‌آموزان متوسطه­ی شهرستان آذرشهر بیشتر به خاطر وجود برخی مشکلات همانند تأکید بیش از حد به آموزش و غافل از نقش پرورش در نظام آموزشی، ضعف در تعاملات سازنده دو طرفه خانواده - مدرسه و محیط زندگی دانش­آموزان است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Causes and root ofviolenceamong thehigh schoolstudentsin Azarshahr city

نویسندگان [English]

  • MAHBOBEH BABAEI 1
  • ALI ZOLGADAR 2
  • sakineh nadrlo 3
  • hamid zolgadar 4