انواع سرمایه (اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی) و رابطه آن‌ها با خشونت خانگی علیه زنان

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی، گروه علوم اجتماعی، دانشگاه گیلان

2 عضو هیأت علمی گروه علوم اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خلخال

3 فارغ التحصیل کارشناسی ارشد پژوهشگری دانشگاه آزاد اسلامی واحد خلخال

چکیده

خانواده غالباً به عنوان پناهگاه امنیت و خوشبختی تصور می­شود اما خشونت خانگی در ابعاد مختلف آن بخشی از تجربه زیسته بسیاری از زنان ایرانی است. این تجربه در اثر داشتن یا نداشتن انواع سرمایه ممکن است متفاوت باشد لذا، پژوهش حاضر به نقش انواع سرمایه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در خشونت خانگی علیه زنان می پردازد. نمونه تحقیق حاضر با حجم 393 نفر (208 مرد و 185 زن متأهل بالای 10 سال) بر اساس روش نمونه‌گیری طبقه‌بندی شده و سهمیه‌ای اجرا گردید. مناطق پنج گانه شهر رشت و جنسیت برای طبقه‌بندی به کار گرفته شدند. چهارچوب پژوهش حاضر نظریه سرمایه بوردیو بوده است. نتایج این پژوهش نشان داند که بین انواع سرمایه در اختیار آزمودنی‌ها و خشونت خانگی علیه زنان رابطه معنادار معکوس وجود دارد. به نوعی که آن دسته از پاسخگویانی که از سرمایه‌های اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی بالاتری برخوردار هستند از پایین‌ترین میزان خشونت خانگی علیه همسرانشان برخوردار بوده‌اند و بالعکس.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Kinds of capital (economical, social and cultural)and their relations with domestic violence against women

نویسندگان [English]

  • Mohammad Anin Kanani 1
  • Eghbaleh Azizkhani 2
  • Horieh Kalantari 3