بررسی رابطه‌ی تأثیر برخی از عوامل جمعیت شناختی و میزان مصرف رسانه­ای زنان شاغل تهرانیبررسی رابطه‌ی تأثیر برخی از عوامل جمعیت شناختی و میزان مصرف رسانه­ای زنان شاغل تهرانی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد بافت

2 دانشجوی دکترای مدیریت فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی

3 دانشجوی دکترای جامعه شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

چکیده

رسانه­های جمعی در دنیای کنونی نقش­های متعددی را در حیات اجتماعی به عهده دارند و از این رو تأثیرات گوناگونی را نیز بر مخاطبان خود می­گذارند. از سوی دیگر گروه­های مختلف مردمی با تنوعات فرهنگی و اجتماعی، الگوهای متفاوتی در مصرف رسانه­ای خود نشان می­دهند. در تحقیق حاضر محقق با استفاده از روش پیمایش در جامعه‌ی زنان شاغل تهرانی در سال تحصیلی 90-91، الگوی مصرف جمعیت تحت نمونه را در ارتباط با سه متغیر سن، تحصیلات و پایگاه اجتماعی مورد مطالعه قرار می­دهد. بر اساس این مطالعه میزان مصرف رسانه­ای این جمعیت با سن مخاطبان رابطه‌ی معنادار ندارد ولی با دو متغیر سطح تحصیلات و پایگاه اجتماعی رابطه‌ی معنادار دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Studying the effect of some demographic features on the media consumption among the employed women in Tehran

نویسندگان [English]

  • Alireza Manzari 1
  • Farahnaz Gandforosh 2
  • Armin Amir 3