بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر میزان خشونت علیه زنان (مطالعه موردی زنان متاهل شهر  خلخال)

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی گروه علوم اجتماعی دانشگاه گیلان

2 کارشناس ارشد پژوهشگری دانشگاه آزاد خلخال

چکیده

مقالهحاضر به بررسی عوامل مؤثر بر خشونت شوهران بر علیه زنان می پردازد.  برای تبیین خشونت علیه زنان رویکردهای جامعه شناختی و روانشناختی مورد برسی قرار گرفت و در نهایت با استفاده از نظریه‌های همسان همسری، شبکه، مبادله، و نظریه منابع اقدام به تدوین فرضیه­های پژوهش گردید.جامعه آماری این تحقیق را زنان متأهل شهر خلخال تشکیل می­دهند که در زمان اجرای پژوهش حدود 15004 نفر بودند. از بین آنها 318 نفر به عنوان نمونه انتخاب شده و مورد بررسی قرار گرفت. روش نمونهگیریبه شیوه خوشه­ای چند مرحله­ایمی باشد و جهت گردآوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. یافته­های تحقیق نشان می­دهد که دخالت اطرافیان، جایگاه اقتصادیزوجین، پذیرش اقتدار مرد، فاصله سنّی زوجین وخشونتدرخانواده‌یخاستگاه تأثیر مثبتی بر خشونت علیه زنان دارد.درحالیکهعلاقه زوجین، منابعحمایتیاجتماعی، تحصیلات زوجین،  قدرتزندرساختارخانواده ارتباطمعکوسیباخشونت علیهزناندارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Studying the social factors affecting the rate of violence against women (case study: married women of khalkhal)

نویسندگان [English]

  • Ali Yaghobi 1
  • Leila Raofi 2