بررسی تطبیقی فرایند تربیت شهروندی در مقطع ابتدایی آموزش و پرورش  جمهوری اسلامی ایران با کشور ژاپن

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بناب، باشگاه پژوهشگران جوان، بناب، ایران

2 استادیار و عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب

چکیده

در این مقاله، برنامه درسی مقطع ابتدایی آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران و کشور ژاپن از بُعد تربیت شهروندی به‌صورت تطبیقی مورد مطالعه قرار گرفته و برای نیل به این هدف، از روش توصیفی ـ تحلیلی (اسنادی) استفاده شده است. در همین راستا ابتدا برنامه درسی تربیت شهروندی براساس مبانی نظری موجود تبیین شده، سپس بر همان اساس وضعیّت عناصر برنامه درسی تربیت شهروندی در مقطع ابتدایی دو کشور ایران و ژاپن مقایسه گردیده و سعی شده است به سؤال‌های زیر پاسخ داده شود:
برنامه درسی مقطع ابتدایی آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران و ژاپن در حوزه‌ی تربیت شهروندی چه اهدافی را دنبال می‌کند؟
ـ برنامه درسی مقطع ابتدایی آموزش و پرورش ایران و ژاپن در حوزه تربیت شهروندی چه محتوایی را انتقال می‌دهد؟
ـ در برنامه درسی مقطع ابتدایی آموزش و پرورش ایران و ژاپن در حوزه‌ی تربیت شهروندی از چه روش‌های یاددهی ـ یادگیری بهره گرفته می‌شود؟
ـ در برنامه درسی مقطع ابتدایی آموزش و پرورش ایران و ژاپن از کدام شیوه‌های ارزشیابی آموزشی در سنجش رفتارهای شهروندی استفاده می‌شود؟
ـ آیا در برنامه درسی تربیت شهروندی مقطع ابتدایی آموزش و پرورش ایران و ژاپن تفاوت‌هایی وجود دارد؟
ـ نقاط ضعف برنامه درسی تربیت شهروندی در مقطع ابتدایی آموزش و پرورش ایران چیست؟
پس از پاسخ دادن به سؤال‌های فوق‌الذّکر، جهت بهتر شدن وضع موجود فرایند تربیت شهروندی در برنامه درسی مقطع ابتدایی آموزش و پرورش ایران، مطابق اسناد و مدارک علمی موجود، پیشنهادهایی ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparative Study on Citizenship Education Curriculum in elementary Schools of the Islamic Republic of Iran and Japan

نویسندگان [English]

  • elham tamjidtash 1
  • mohamad ali mojalal chobgalo 2