بررسی رابطه بین میزان احساس امنیت اجتماعی و میزان نشاط اجتماعی در بین کارکنان استانداری آذربایجان شرقی

نویسندگان

گروه علوم اجتماعی، دانشگاه تبریز

چکیده

احساس نشاط یکی از مهمترین پشتوانه­های ما برای مقابله با مشکلات است. نشاط واقعی به این بستگی دارد که انسان نیازهای درونی و پنهانی خود را از طریقی که جامعه و هنجارهای معمول آن را قبول دارد، برآورد. هدف اصلی این تحقیق عبارت بود از:بررسی رابطه بین میزان امنیت اجتماعی و میزان نشاط اجتماعیدر بین کارکنان استانداری آذربایجان شرقی که برای مطالعه این هدف از روش پیمایش استفاده شد. جامعه آماری این پژوهش، کارکنان سازمان استانداری آذربایجان­شرقی اعم از زن و مرد متشکل از 447  نفر هستند.تعداد 205 نفر از جامعه آماری بر اساس جدول مورگان به صورت تصادفی به عنوان نمونه انتخاب شد و بعد از جمع آوری داده­ها نتایج زیر به‌دست آمد: بین میزان احساس امنیت اجتماعی و مؤلّفه­های آن؛ احساس امنیت روانی و شغلی و میزان نشاط اجتماعی رابطه معنی­داری وجود دارد و به غیر از سن، تفاوت معناداری در میزان نشاط اجتماعی بر اساس جنس، وضعیت تأهل، وضعیت استخدامی و سابقه کاری وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها