بررسی رابطه ی بین سرمایه ی فرهنگی و منزلت اجتماعی دبیران(مطالعه موردی: دبیران مدارس متوسطه شهر خلخال)

نویسندگان

دانشجوی کارشناسی ارشد پژوهش علوم اجتماعی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد خلخال

چکیده

تحقیق حاضر به بررسی رابطه سرمایه ی فرهنگی دبیران متوسطه شهر خلخال با منزلت اجتماعی آنان می‌پردازد. بدین منظور از دیدگاه بوردیو در ارتباط با سرمایه فرهنگی استفاده شده است. بوردیو معتقد است سرمایه فرهنگی دارای سه شکل تجسم یافته، عینیت یافته و نهادی می باشد. سئوال های اصلی پژوهش عبارت است از: سرمایه فرهنگی چه تأثیری بر منزلت اجتماعی معلمان شهر خلخال دارد؟ هر یک از ابعاد سرمایه فرهنگی بر میزان منزلت اجتماعی معلمان چگونه تأثیر می گذارد؟ روش تحقیق از نوع همبستگی بوده و به شیوه پیمایشی با ابزار پرسشنامه اجرا شده است. جامعه آماری این تحقیق را کلیه دبیران شاغل در مدارس متوسطه شهر خلخال(120نفر) تشکیل می دهند،که بعلت تعداد کم جامعه آماری، حجم نمونه 120 نفر (کل شماری) انتخاب گردید.نتایج به دست آمده نشان می دهد وضعیت سرمایه فرهنگی معلمان در مقایسه با منزلت اجتماعی در سطح مطلوبی قرار دارند و آنها در ابعاد مختلف سرمایه فرهنگی به خصوص بعد تجسم یافته که مهارت‌ها و توانایی های شخصی را شامل می شود نمره بهتری کسب کرده اند. در بررسی فرضیه های تحقیق نیز می توان گفت : بین سرمایه فرهنگی و احساس منزلت اجتماعی همبستگی مثبت وجود دارد. همچنین ابعاد سه گانه سرمایه فرهنگی در احساس منزلت اجتماعی تأثیر مثبت و معنی داری دارد با این تفاوت که میزان همبستگی بعد نهادی در مقایسه با سایر ابعاد بیشتر است. نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون چندگانه حاکی از تبیین 7/0 تغییرات منزلت اجتماعی با توجه به ابعاد سه گانه سرمایه فرهنگی می‌باشد

کلیدواژه‌ها