پیامدهای طلاق برای زنان مطلقه‌ی شهر مشهد (یک پژوهش کیفی)

نویسندگان

استادیار جامعه شناسی مرکز پژوهشی علوم جغرافیایی و مطالعات اجتماعی دانشگاه حکیم سبزواری

چکیده

پژوهش حاضر با هدف کشف پیامدهای طلاق برای زنان مطلقه و استفاده از رویکرد تحلیل تماتیک انجام شده است.داده‌های این پژوهش از طریق مصاحبه‌ی عمیق با22 زن مطلقه در شهر مشهد که در فاصله‌ی سال 1381تا1390طلاق گرفته اند،به‌دست آمده‌است.برای گردآوری داده‌ها، از شیوه‌ی نمونه‌گیری نظری و هدفمند استفاده شده‌است.داده‌ها بااستفاده از کدگذاری نظری تحلیل شده‌است. نتیجه‌ی پژوهش دستیابی به پیامدهای طلاق برای زنان در سه سطح خرد ،میانه و کلان استنتایج این پژوهش نشان داد که علی‌رغم مشکلات فراوانی که طلاق برای زنان به دنبال دارد پیامدهای مثبتی نیز برای آنان به همراه دارد. هرچند که هنوز هم تمامی زنان نیاز به حمایت را احساس می کنند و از تنهایی در زندگی به شدت ناراحتند.تعداد زیادی از زنان با وجود مشکلات بسیاری که در زندگی قبلی داشته اند اما هم چنان تمایل به ازدواج مجدد دارند و این امر نشان دهنده پایبندی زنان به خانواده و ارزشمند دانستن خانواده برای آنان است. زنانی که به علت دارا بودن حضانت فرزند امکان ازدواج برایشان فراهم نیست ،با وقف خود برای فرزندانشان سعی می کنند از برچسب خوردن در جامعه رهایی یابند.

کلیدواژه‌ها