بررسی رابطه آنومی اجتماعی و قشربندی اجتماعی با ارتکاب نوع جرم در شهرستان خلخال

نویسنده

دانشگاه آزاد اسلامی واحد گلستان

چکیده

این پژوهش به بررسی رابطه احساس آنومی اجتماعی و قشربندی اجتماعی با ارتکاب نوع جرم در شهرستان خلخال در سال 1392 می‌پردازد. چهارچوب نظری و مدل تحلیلی براساس نظریه‌های آنومی اجتماعی دورکیم، نظریه فرصت کلوارد و اولین، منطقه انتقالی پارک و بر حبس، قشربندی اجتماعی ویلهم بنگر، هنجارهای فرهنگی و هنجارهای اجتماعی آستین ترک، نظریه مارکسیست ـ ساختاری ادغامی کالوین و پاولی ساخته شده است. روش پژوهش، پیمایش و ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه محقق‌ ساخته است. جامعه آماری شامل 210 نفر زندانیانی است که به یکی از دلایل انحراف اجتماعی در زندان شهرستان خلخال به‌سر می‌برند که از این تعداد 136 نفر به‌عنوان حجم نمونه براساس فرمول کوکران و از طریق روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شده است، یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که بین احساس آنومی اجتماعی و ارتکاب نوع جرم رابطه معناداری وجود دارد و میانگین احساس آنومی اجتماعی در جمعیت مورد بررسی در حد متوسط به بالاست. همچنین بین قشربندی اجتماعی و ارتکاب نوع جرم رابطه معناداری وجود دارد. یافته‌ها حاکی است که اولاً جرم در همه قشرهای اجتماعی دیده می‌شود، ثانیاً کسانی که بیشتر به قشرهای بالای جامعه تعلق دارند، بیشتر جرایمی از نوع سازمان‌یافته و یقه‌سفیدی مرتکب شده‌اند.

کلیدواژه‌ها