بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی مرتبط باکیفیت زندگی در بین سالمندان استان گلستان

نویسنده

آزادشهر

چکیده

     این تحقیق با عنوان بررسی عوامل اجتماعی فرهنگی مرتبط باکیفیت زندگی دربین سالمندان استان گلستان اجرا شد. هدف این کوشش تجربی شناخت عوامل و شرایطی بود که در افزایش یا کاهش کیفیت زندگی  سالمندان استان گلستان مؤثر است.
     چارچوب نظری این پژوهش شامل نظریه­ها­­­ی مرتبط با کیفیت زندگی، نظریه ی مازلو، لی و نظریه ی ادراکی فرانس است که بیشتر با تحقیق مرتبط دانسته شد. سپس نظریه‌های جامعه‌شناختی کیفیت زندگی  به‌عنوان هسته اصلی بخش نظری ارائه گردیده است . پس‌ازآن به بررسی نظریه‌های مربوط به متغیرهای مستقل پرداخته‌شده است .جامعه­ی مورد مطالعه این تحقیق تمام افراد 60 ساله و بالاتر شهرهای استان گلستان می باشند که تعداد 500 نفر از  حجم نمونه انتخاب شده­اند. در پژوهش حاضر از روش نمونه­گیری طبقه ای متناسب با حجم استفاده شده است و پس از بررسی اعتبار و روایی پرسشنامه، با روش پیمایشی از طریق پرسشنامه، اطلاعات لازم جمع­آوری و با نرم افزار SPSSمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.وازآزمون های تی مستقل وتی تک نمونه ای وپیرسون برای آزمون  فرضیه ها استفاده شده است.

کلیدواژه‌ها