بررسی رابطه ی  بین سرمایه‌ی فرهنگی و بحران هویت در میان دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

نویسندگان

1 دانشگاه آزاداسلامی واحد تبریز

2 کارشناسی ارشد

چکیده

     مقاله حاضر به بررسی رابطه بین سرمایه‌ی فرهنگی و ابعاد مختلف هویت در میان دانشجویان شاغل به تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز در ساال تحصیلی 93-92 می‌پردازد. روش پژوهش کمی و تکنیک مورد استفاده پیمایش می‌باشد. بدین منظور یک نمونه‌ی 345 نفری از دانشجویان شاغل به تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد به شیوه‌ی تصادفی سهمیه‌ای انتخاب شده، داده‌ها توسط پرسشنامه گردآوری شد. یافته‌ها نشان می‌دهد که بین سرمایه‌ی فرهنگی و ابعاد سه‌گانه‌ی بحران هویت (فردی، قومی، ملی) رابطه‌ی مثبت و معناداری وجود دارد. هم‌چنین میانگین ابعاد فردی، قومی و ملی بحران هویت بر اساس متغیرهای جنسیت و شاخه‌ی تحصیلی متفاوت می‌باشد. در آزمون رگرسیون سلسله‌مراتبی چندمتغیره، متغیرهای سرمایه‌ی فرهنگی، جنسیت و شاخه‌ی تحصیلی به ترتیب وارد معادله شدند و توانستند در مجموع حدود 20 الی 22 درصد از واریانس متغیرهای وابسته یعنی بحران هویت (فردی، قومی، ملی) را تبیین کنند. در نتیجه بین سرمایه‌ی فرهنگی و ابعاد سه‌گانه‌ی هویت رابطه‌ی مثبت و معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها