مدیریت بدن و عوامل اجتماعی مرتبط با آن(مطالعه موردی زنان 19 تا 44 سال شهر ایلام)

نویسنده

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر مدیریت بدن، با روش پژوهش پیمایشی در سال 1393 انجام شد. جامعه آماری این پژوهش تمام زنان 19 تا 44 ساله شهر ایلام، که بالغ بر 45180 نفر، بودند. از این تعداد، نمونه‌ای 380 نفری براساس فرمول نمونه‌گیری با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب شدند. در این پژوهش جهت گردآوری داده‌ها، از ابزار پرسشنامه استفاده شد. در این پژوهش رابطه ی بین متغیرهای مصرف رسانه‌ای، وضعیت تأهل، میزان تحصیلات، تدین (دینداری)، پایگاه اجتماعی و اقتصادی، سن و پذیرش اجتماعی با مدیریت بدن مورد بررسی قرار گرفت که نتایج حاکی از وجود رابطه معنادار این متغیرها با مدیریت بدن بود.

کلیدواژه‌ها