رابطه­ی هویت ملی و هویت قومی در بین دانشجویان(مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه تبریز)

نویسندگان

1 دانشگاه تبریز

2 دانشگاه پیام نور

چکیده

  این پژوهش به بررسی رابطه بین هویت ملی و هویت قومی دانشجویان دانشگاه تبریز پرداخته است.روش پژوهش، پیمایشی و ابزار جمع­آوری داده­ها پرسشنامه می­باشد که با شیوه­ی نمونه­گیری خوشه­ای چند مرحله­ای بر روی 376 نفر از دانشجویان دانشگاه تبریز اجرا شده است. برای تجزیه و تحلیل داده­ها از نرم افزار SPSSاستفاده شد. یافته­های تحقیق نشان داد که رابطه مستقیم و معنی­داری بین میزان هویت ملی و هویت قومی دانشجویان وجود دارد. همچنین بنابر یافته­های تحقیق بین میزان هویت ملی و قومی با متغیرهای زمینه­ای جنس، مقطع تحصیلی و بین میزان هویت ملی و قومی با رشته تحصیلی ارتباط معنی­داری وجود دارد، اما با متغیرهای سن، قومیت، وضعیت تأهل و میزان هویت قومی با جنس و رشته تحصیلی ارتباط معنی­داری وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها