ارتباط بین سرمایه اجتماعی و مشارکت ورزشی(مطالعه موردی جانبازان ورزشکار استان تهران)

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و مشارکت ورزشی جانبازان ورزشکار انجام گرفته است. چهارچوب نظری پژوهش حاضر بر اساس نظریات حوزه سرمایه اجتماعی و جامعه شناسی ورزش نظیر راولند و فریدسون، اسکن لن و سیمون و بوردیو می‌باشد. این تحقیق به روش پیمایشی  وبا استفاده ازتکنیک پرسشنامه انجام گرفته است. جامعه آماری این پژوهش کلیه جانبازان ورزشکار استان تهران با توجه به آمار سال 1394می‌باشند که بر اساس آمار بنیاد شهید و امور ایثارگران، تعدادشان 11654نفر برآورد شده است. بر اساس نمونه گیری کوکران تعداد 372 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب و با ترکیبی از نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای، اقدام به انتخاب نمونه‌ها گردید. به منظور آزمون فرضیات تحقیق از آزمون های آماری ضریب همبستگی پیرسون و ضریب همبستگی رگرسیونیو آزمون Fآنالیز واریانس) استفاده شده است. درنهایتدربررسیفرضیه هایتحقیق،نتایجذیلحاصل شدهاست. بین شبکه روابط اجتماعی، اعتماد بین شخصی، اعتماد نهادی، مشارکت            اجتماعی، حس تعلق و همبستگی اجتماعی و مشارکت ورزشی جانبازان ورزشکار استان تهران ارتباط معنی داری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relationship between Social Capital and Sports Participation (Case Study of Veterans Veterans of Tehran Province)

نویسندگان [English]

  • Bahram Ghadimi 1
  • Azadeh Asadi 2