نقش تماشای سریال‌های ماهواره بر فرهنگ عمومی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاداسلامی تهران شرق

2 دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده

تحقیق حاضر با هدف بررسی نقش سریال‌های شبکه جم بر فرهنگ عمومی انجام شده است. جامعه آماری تحقیق نیز خانواده‌های منطقه 11 تهران می‌باشند که تعداد 384 نفر آنان که سریال‌های شبکه جم را تماشا کرده بودند، مورد بررسی قرار گرفتند. پرسشنامه تحقیق محقق‌ساخته بوده و مجموعاً دارای 47 سؤال می‌باشد که برای بررسی روایی آن از آلفای کرونباخ استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم‌‌افزار Spss18 استفاده شده است. فرهنگ عمومی در ابعاد پنجگانه ارزش‌ها، هنجارها، نمادها، عقاید دینی و مذهبی و زبان مورد بررسی قرار گرفت. یافته‌های تحقیق نشان داد تماشای سریال‌های شبکه جم ماهواره بر فرهنگ عمومی مردم تهران تأثیر دارد. همچنین تماشای سریال‌ها بر ابعاد پنجگانه مذکور نیز تأثیر معناداری داشت. با این حال بر بعد زبان در مقایسه با سایر ابعاد تأثیر کمتری گذاشته است. همچنین متغیر مستقل میزان تحصیلات نیز بر وضعیت فرهنگ عمومی افراد تأثیر معناداری داشته است. با این حال متغیرهای جنسیت و سن تأثیر معناداری بر وضعیت فرهنگ عمومی افراد و ابعاد آن نداشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of watching satellite series on popular culture

نویسندگان [English]

  • Somayeh Tajik Esmaili 1
  • Roghayeh Latifi 2
چکیده [English]

This study was conducted to investigate the role of spectators watching network series Persian language Jam on popular culture. The population consisted of all Families in the district 11 in Tehran that according to the 1390 census, are 288, 884 people (98 556 Families). The sample size is 384 based on Cochran formula. The number of those who was selected between those who watched the series Jam network. The questionnaire consists of 47 questions designed by researcher. For data analysis Spss18 software is used. Popular culture was evaluated in the five dimensions of values, norms, symbols, beliefs, religion and language. The results showed that watching satellite network series Jam Tehran has an impact on popular culture. Also watching the series of the five dimensions had a significant impact. However, it has less impact on language as compared with other aspects. The independent variable of education also has a significant effect on the general culture subjects. However, the gender and age dimensions have not a significant influence on the general culture.

کلیدواژه‌ها [English]

  • culture
  • Satellite
  • network series Jam
  • Values
  • Norms
  • beliefs
  • language