بررسی رابطه‌ی میزان استفاده از شبکه‌ی سبلان با میزان پایبندی به هویت ملی در شهر اردبیل، مورد مطالعه: نوجوانان و جوانان شهر اردبیل

نویسندگان

دانشگاه آزاداسلامی واحد زنجان

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه‌ی میزان استفاده از شبکه‌ی سبلان با میزان پایبندی به هویت ملی در شهر اردبیل، مورد مطالعه: نوجوانان و جوانان شهر اردبیل انجام شده است. در این پژوهش آنچه مورد توجه است، ضرورت اهمیت‌دادن به پایبندی به هویت ملی است. این پژوهش به روش پیمایشی انجام شد، اعتبار پرسشنامه از طریق اعتبار صوری و سازه‌ای استفاده شد و قابلیت اعتماد نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ به دست آمد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه نوجوانان و جوانان 29ـ15سال شهر اردبیل هستند که تعداد آن‌‌ها طبق گزارش اداره کل ورزش و جوانان شهر اردبیل در سال 1390، 179428 نفر اعلام شده است که از بین آن‌ها با استفاده از فرمول کوکران تعداد 381 نفر به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند‌مرحله‌ای به‌عنوان نمونه انتخاب گردید. یافته‌های پژوهش نشانگر این بودند که بین تمامی ابعاد هویت ملی (هویت فرهنگی، هویت جغرافیایی، هویت دینی، هویت زبانی، هویت تاریخی) و متغیر زمینه‌ای جنسیت با متغیر میزان استفاده از شبکه سبلان رابطه معنی‌داری دارد. همچنین بین متغیر پایگاه اجتماعی و اقتصادی و متغیر میزان استفاده از شبکه سبلان تفاوت معنی‌داری مشاهده نشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Studying the relationship between network usage in Ardebil Sabalan with the commitment to national identity, Case Study: Teens and young adults in Ardebil

نویسندگان [English]

  • Robabeh Pourjebeli
  • Mahdi Panahi
چکیده [English]

This study aimed to investigate the relationship between the use of the network of national identity in Ardebil Sabalan adherence to the study: teens and young adults in Ardebil. In this study, what is crucial is that to adhere to the importance of national identity. This research survey was conducted through face validity and construct validity and reliability were also obtained by using Cronbach's alpha coefficient. The population consisted of adolescents and young adults are a number of 15-29 years Ardebil , According to the  reports of General Directorate of Youth and Sports in 1390, 179 428 people have been announced. Among them using a multistage cluster sampling method as the sample of 381 individuals was selected. The results show that among all components of national identity (cultural identity, geographic identity, religious identity, linguistic identity, historical identity) and background variables of gender had a significant correlation with variable of using Sabalan channel. As well as, there is no significant difference between socio-economic status and variable of using Sabalan channel.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cultural Identity
  • geographic identity
  • religious identity
  • linguistic identity
  • historical identity