ارزیابی تأثیر اجتماعی توریسم‌درمانی بر شهر اردبیل با محوریت اتباع کشور جمهوری آذربایجان

نویسندگان

1 آزاد خلخال

2 دانشگاه آزاداسلامی واحد خلخال

چکیده

این مقاله از یک پژوهش که به‌منظور ارزیابی تأثیر اجتماعی توریسم‌درمانی بر شهر اردبیل با محوریت اتباع کشور جمهوری آذربایجان و بررسی نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدیدها بر ساختارهای توریسم‌درمانی بر شهر اردبیل انجام گرفت، استخراج شده است. روش آزمون تصادفی ساده است. جامعه آماری شامل پزشکان متخصص که محدوده جغرافیایی در میدان سرچشمه اردبیل است و مدیران و کارشناسان دستگاه‌ها و ادارات مرتبط با توریسم‌درمانی به تعداد 160 نفر بوده که از بین این جامعه با استفاده از ابزارهای گردآوری، بر اساس پرسشنامه ساختارمند و محقق‌ساخته و چک‌لیست SWOT بر مبنای شاخص‌های توریسم‌درمانی به تعداد 96 نمونه آماری انتخاب شد. در مدل تحلیل سوات (SWOT) مجموع امتیاز وزن‌دار بیانگر این شد که توریسم‌درمانی شهر اردبیل از لحاظ عوامل درونی در ساختار اقتصادی دارای ضعف، در ساختار اجتماعی / فرهنگی دارای قوت، در ساختار زیرساختی دارای ضعف و در ساختار مدیریتی / نهادی دارای ضعف است. مجموع امتیاز وزن‌دار بیانگر این شد که از لحاظ عوامل بیرونی در ساختار اقتصادی دارای قوت، در ساختار اجتماعی / فرهنگی دارای قوت، در ساختار زیرساختی دارای قوت و در ساختار مدیریتی / نهادی دارای قوت است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The evaluation of the social effect of medical tourism on the Ardebil city by focusing on the citizens of Azerbaijan Republic

نویسندگان [English]

  • Shahrokh Alizadeh 1
  • Samad Abedini 2
چکیده [English]

This article has been taken from a study that had been performed in order to investigate the social effect of medical tourism on Ardebil city with centrality of citizen of Azerbaijan Republic and investigating the strengths and weaknesses, opportunity and threats on structures of medical tourism in Ardebil. Test method is simple random. Statistical population includes specialist physicians that geographical areas are Sarcheshmeh square, Ardebil, managers and office experts related to medical tourism that they all were 160 people and there had been selected 96 statistical samples by using gathering tools according to a structure and researcher made questionnaire and SWOT check list based on indices of medical tourism from this population. In SWOT analyzing model, weighted score set indicated that medical tourism of Ardebil is weak in economical structure, it is strong in cultural/social structure, it is weak in infrastructure and it is weak in institutional/managerial structure. Weighted score set showed that regarding external factors, it is strong in economical, cultural/social, infrastructure and institutional/managerial structures.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tourism
  • Medical tourism
  • Tourism Industry