مسأله‌ی «مسأله در علوم اجتماعی علامه طباطبایی»  (مطالعه‌ی موردی پایان‌نامه‌های دانشکده علوم اجتماعی علامه طباطبایی تهران)

نویسندگان

1 دانشگاه علامه طباطبایی تهران

2 دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

در این پژوهش به تحلیل اسنادی 845 پایان‌نامه رشته علوم اجتماعی در گرایش‌های جامعه‌شناسی، مددکاری، برنامه‌ریزی، رفاه اجتماعی، مطالعات فرهنگی و مطالعات زنان در دو مقطع ارشد و دکتری دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی تهران از سال 1363 تا سال 1393، پرداخته شده است. پایان‌نامه‌های تولید شده جزو اسناد علمی معتبر کشور می‌باشد که تحلیل آن‌ها می‌تواند راهنمای کار دانشجویان و محققان دیگر باشد. در بررسی حاضر از رویکرد، بر سازه‌گرایی لوزیک استفاده شده است. از منظر این رویکرد، واقعیت صرفاً‌ از یک منظر قابل بررسی نیست و منظر‌های دیگری هم وجود دارد و این که ما چگونه جهان را درک می‌کنیم. روش انجام این پژوهش تحلیل اسنادی می‌باشد؛ جامعه آماری این پژوهش کلیه پایان‌نامه‌های دانشکده علوم اجتماعی در رشته‌های جامعه‌شناسی، مددکاری، برنامه‌ریزی رفاه اجتماعی، مطالعات فرهنگی و مطالعات زنان می‌باشد و به‌دلیل این‌که تمام پایان‌نامه‌ها مورد بررسی قرار گرفت هیچ نمونه‌گیری‌‌ای نداشتیم. نتایج تحقیق بیانگر این می‌باشد که روش پیمایشی نسبت به دیگر روش‌های پژوهش در انجام پایان‌‌نامه‌ها غلبه دارد. همچنین در حوزه مسائل و موضوعات پرداخته شده، موضوعات در حوزه مسائل اجتماعی بر دیگر موضوعات غلبه دارد. در قسمت سطح تحلیل مورد استفاده، سطح خرد بیشترین سهم را دارد و در نهایت رویکرد نظری مورد استفاده در پایان‌نامه‌‌ها نشان می‌دهد که بیشتر پژوهش‌ها از تلفیق و ترکیب دو یا چند نظریه، صورت گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The problem of "issue in the social sciences of Tabataba'i" (Case Study: thesis of Faculty of Social Sciences Tehran Allameh Tabataba'i)

نویسندگان [English]

  • Ali ghovati Sefid Sangi 1
  • Vahid Shalchi 2
چکیده [English]

In this research,it is paid to  the document analysis of 845 thesis in the fields of social sciences of sociology, social work, social welfare planning, cultural studies and women's studies at the master's and PhD degree in Social Sciences at Allameh Tabataba'i University in Tehran from 1363 to 1393. The produced thesis is part of the valid scientific documents that their analysis can guide students and other researchers. In this study, the approach has been used in Lvzyk constructivism. From the perspective of this approach, a procedure doesn't examine the reality and there are other perspectives and how we realize the world. The methodology of this research is the Document analysis; statistical population included all theses faculty of Social Sciences in the fields of sociology, social work, social welfare planning, cultural studies and women's studies, and because of examination of the entire thesis, we had no sampling. The results indicated that cadmium has more domination than other survey research methods in the thesis. Also on the paid subject, social problems predominate over other issues. In the level of used analysis, the micro level has more portion, and eventually the used theoretical approach in most thesis shows that most studies have been made by integration and combination of two or more theories.

کلیدواژه‌ها [English]

  • theses
  • Method
  • Subject
  • theoretical approach
  • Faculty of Social Sciences Tehran Allameh Tabataba'i University