تبیین جامعه‌شناختی سالمندی پویا با تأکید بر سرمایه فرهنگی در شهر اصفهان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده علوم انسانی گروه مددکاری اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی خمینی شهر

2 استادیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه آزاداسلامی واحد تهران مرکز

3 استادیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه اصفهان

چکیده

مقاله حاضر با هدف تبیین جامعه‌شناختی سالمندی پویا  با تأکید بر سرمایه فرهنگی در شهر اصفهان انجام گرفته است. پژوهش حاضر از نظر کنترل شرایط پژوهش، یک بررسی پیمایشی و از نظر هدف، یک بررسی کاربردی و از نوع روش‌های تحقیق مقطعی است. جامعه آماری تحقیق را کلیه سالمندان بالای 60 سال شهراصفهان در سال 1394 تشکیل می‌دهند. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 384 نفر بر آورد شده است. نمونه‌گیری با روش سهمیه‌ای با محوریت جنسیت و منطقه مسکونی و وضعیت معیشتی انجام گرفته است. جهت جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه محقق ساخته  استفاده گردیده است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که بین سرمایه فرهنگی و سالمندی پویا رابطه معنا دار آماری وجود دارد و در خصوص،  متغیرهای پیشینه‌‎ای (تأهل، شغل، درآمد، سن، مسکن و جنس) میانگین برخورداری از سالمندی پویا متفاوت نبوده  است، اما در خصوص تحصیلات، میانگین برخورداری از سالمندی پویا در گروه‌های مختلف تفاوت مشاهده شده است. همچنین نتایج حاصل از مدل معادله ساختاری نشان داد که اکثر شاخص‌های تطبیقی مدل نیز مقادیر بالاتر از 90/0 را نشان می‌دهند که به معنای توان مدل از فاصله گرفتن از یک مدل استقلال و نزدیک شدن به یک مدل اشباع شده بر مبنای معیارهای تعریف شده برای آنهاست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Explanation of the sociological active ageing with an emphasizing the cultural capital in Isfahan city

نویسندگان [English]

  • Batol Amai Jafari 1
  • Hosein Aghajani 2
  • Ali Hashemianfar 3
چکیده [English]

This research was aimed to explain the sociological active aging with emphasizing the capital in Esfahan. The present research in terms of controlling research conditions was a survey and in terms of aim was a practical type of cross-sectional study. The population was all elderly over 60 years in Esfahan in 2015. The sample was selected by using a sample of 384 people selected by a quota sampling method with focusing the gender, residential area and livelihood status. To validate validity and establish the reliability, the construct validity and the Cronbach's alpha were used. In order to analyze the data, the descriptive and inferential statistics were used by utilizing SPSS and Amos Software. Results of Pearson correlation coefficient indicated that there was a statistical meaningful relationship between cultural capital and active aging. Regarding the  background variables (sex, age, marriage position, housing), the mean active aging is not different, but in terms of education, it indicated different among various groups. The results of structural equation modeling indicated that the most comparative indices of model were higher than 0.90, saying; the model was away from an independence and proximity to a saturated model based on the defined criteria for them .Therefore, basic attention to increase the cultural, in society was essential, especially among the elderly to achieve active enjoyment of aging along with maximizing the health, safety and participation of elderly.

کلیدواژه‌ها [English]

  • active aging
  • Social capital
  • Cultural capital
  • Esfahan city