رابطه ویژگی‌های جمعیت‌شناختی و فرهنگی با رفتارهای شهروندی و کناره‌گیرانه در سازمان‌های دولتی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه آموزشی مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

2 دانشیار گروه آموزشی مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

3 استادیار گروه آموزشی مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خلخال

4 استادیار گروه آموزشی مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشکین شهر

چکیده

هدف اصلی تحقیق، شناخت تفاوت‌های جمعیت‌شناختی و فرهنگی در بروز رفتار شهروندی و اجتناب از رفتارهای کناره‌گیرانه می‌باشد. مسأله اساسی تحقیق این است که آیا در ویژگی‌های جمعیت‌شناختی افراد و فرهنگ‌های اقتضایی سازمان‌ها، در بروز رفتارهای شهروندی و کناره‌گیرانه تفاوت معنی‌داری وجود دارد؟ روش پژوهش از نوع توصیفی- پیمایشی بوده و جامعه آماری سازمان‌های دولتی ایران  می‌باشد که در انتخاب محیط‌های پژوهش از روش‌های نمونه‌گیری نظری و ترتیبی استفاده شده است. پس از انتخاب محیط‌های پژوهش به تعداد 21 سازمان، با توجه به فرمول حجم نمونه کوکران 1392  پرسشنامه توزیع و 1234 پرسشنامه جمع‌آوری گردید. پرسشنامه محقق‌ساخته بوده است. روایی پرسشنامه بوسیله خبرگان تقویت و ضریب پایایی پرسشنامه فرهنگ سازمانی 71/0، رفتار شهروندی 72/0 و اجتناب از رفتارهای کناره‌گیرانه 73/0 به‌دست آمد. نتایج تجزیه و تحلیل آماری استخراج شده از نرم افزار SPSS نشان داد بین ویژگی‌های جمعیت‌شناختی در بروز رفتارهای شهروندی و اجتناب از  رفتارهای کناره‌گیرانه تفاوت معنی‌داری وجود دارد. همچنین رفتارهای شهروندی و اجتناب از رفتارهای کناره‌گیرانه در فرهنگ‌های اقتضایی از اهمیت یکسانی برخوردار نبوده و بین رفتارهای شهروندی و اجتناب از رفتارهای کناره‌گیرانه رابطه معنی‌داری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relationship Demographic and Cultural Characteristics with Citizenship and Withdrawal Behaviors

نویسندگان [English]

  • Naser Mirsepasi 1
  • Gholamreza Memarzadeh 2
  • Hosein Alipoor 3
  • Mohammad Feizi 4
چکیده [English]

   The main purpose of this research is to reveal the differences of demographics and cultural characteristics in citizenship and avoidance of withdrawal behaviors.Primary problem of research is whether is exist significant differences between demographics characteristics and contingency cultures in citizenship and withdrawal behaviors. The research method is based on a descriptive- Survey research and the statistical populationconsists of Iran public organization. Theoretical and Sequential sampling method is the basis of the choice of research environments. 21 organizations selected as research environments, then according to cochran sample volume method, 1392 questionnaires distributed among the sample members and1234completed questionnaire was collected. This questionnaire containing 38 questions and a questionnaire made by the researcher which is based on Likert Scale. The validity of questionnaire is confirmed by the authorities and the reliability coefficients calculated for organizational culture questionnaire 71%, for citizenship behavior 72%, and for avoidance of withdrawal Behaviors73%. The results of the statistical analysis (obtained from SPSS software) showed that there are significant difference among the demographics characteristics in citizenship behaviors and avoidance of withdrawal behaviors. Also observed, citizenship behaviors and avoidance of withdrawal behaviors has not equal importance in contingency cultures, and there are a significant relationship among the citizenship behaviors and avoidance of withdrawal behaviors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Demographics Characteristics
  • Organizational Culture
  • Organizational Citizenship Behavior(OCB)
  • psychological withdrawal
  • physical withdrawal