بررسی موانع پژوهش و عوامل مرتبط با آن از دیدگاه اساتید دانشکده‌های منطقه 2 سما و ارائه راه‌کارهایی برای حل آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جامعه شناسی سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران

2 دانشجوی دکتری جامعه شناسی اقتصاد و توسعه دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

3 عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد

چکیده

هدف از انجام این تحقیق، بررسی موانع پژوهش و عوامل مرتبط با آن از دیدگاه اساتید دانشکده­های منطقه 2 سما و ارائه راه­کارهایی برای حل آن می­باشد. روش تحقیق، توصیفی از نوع علی- مقایسه­ای است. جامعه آماری مورد مطالعه در این تحقیق، کلیه اساتید اعم از اساتید حق­التدریس و اعضای هیأت علمی دانشکده­های منطقه 2 سما در سال 94 – 93 به تعداد 511 نفر می­باشد. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران، 219 نفر (اساتید حق­التدریس 197 و اعضای هیأت علمی 22 نفر) برآورد شد. نمونه­ها به دو شیوه سرشماری و همچنین نمونه­گیری احتمالی خوشه­ای تصادفی انتخاب گردید. گردآوری داده­ها با استفاده از پرسشنامه محقق­ساخته متشکل از دو بخش اطلاعات فردی و مؤلفه­های موانع پژوهش که ضریب پایایی آن به­ کمک آلفای کرونباخ 91/0 به­ دست آمد، صورت گرفت. به ­منظور تجزیه و تحلیل داده­ها از آزمون تحلیل­واریانس، تی­مستقل و تی­یک­گروه استفاده شد. نتایج یافته­های این پژوهش بیانگر آن است که همه عوامل فردی، اداری، مدیریتی، اجتماعی و اقتصادی به عنوان موانع پژوهش مورد تأیید قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Barriers research and related factors of School District 2 teachers Sama And a way to solve it

نویسندگان [English]

  • Hesam Nasiri 1
  • Hasan Rashidi 2
  • Abdollah Mahmoodi 3
چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the barriers to research and related factors of School District 2 teachers and provide ways to solve the problem is Sama. Methodology, description of causal comparison. The population studied in this research, all faculty members including professors and faculty tuition Sama School District 2 in 94-93 to 511 people. The sample size using formula Cochran, 219 (197 professors and faculty tuition 22) respectively. The sample survey methods and possible cluster sampling was random. The data collected using a questionnaire consisting of two parts and components barriers demographic study, Cronbach's alpha reliability coefficient to help 91/0, respectively, were used. To analyze the data, ANOVA, t-test was used in one group. Results The findings showed that all factors, administrative, managerial, social and economic research, was approved as the obstacles

کلیدواژه‌ها [English]

  • Obstacles
  • Research Professors
  • Sama
  • school