بررسی تطبیقی ساختار قدرت در خانواده و ارتباط آن با میزان مشارکت اجتماعی موردمطالعه: کرمان (شهر و روستا)1396

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز

2 دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز

3 ستاد گروه جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران.ایران

چکیده

هدف از این پژوهش، توجه به ساختار قدرت در خانواده و نقش تأثیرگذار آن بر میزان مشارکت اجتماعی در شهر و روستاهای کرمان در سال 1396 است. این پژوهش با روش‌ پیمایش انجام‌شده است. با توجه به فرمول شارپ کوکران حجم نمونه در شهر تعداد 384 و در روستا 118 خانوار است. محقق از نمونه‌گیری خوشه‌ای و تصادفی و از تکنیک پرسشنامه استفاده کرده است، پرسشنامه حاضر توسط پنج نفر از اساتید دانشگاه که بومی بودند تعیین روایی گردید و جهت تعیین پایایی با توجه به spss، پایایی 98/0 به دست آمد که نشان می‌دهد تحقیق پایا و قابل‌اجرا است.
طبق نتایج پژوهش با توجه به آماره تی مستقل بین ساختار قدرت در خانواده در شهر و روستا تفاوت معنی‌داری وجود دارد، بدین‌صورت که در جامعه شهری ساخت خانواده متقارن نسبی و در جامعه روستایی ساخت قدرت به‌صورت یک‌جانبه و پدر محور بوده است که پیرامون آن مشارکت اجتماعی تحت تأثیر قرارگرفته است. طبق نتایج تحقیق مانند آنچه دورکیم درگذر از جامعه مکانیکی به جامعه ارگانیکی تأکید برافزایش انسجام دارد، در جامعه فوق هم هر چه از جامعه روستایی به سمت جامعه شهری پیش می‌رویم قدرت متقارن‌تر و برد بالایی از مشارکت اجتماعی را مشاهده می‌نماییم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparative Study of the Power Structure in the Family and its Relationship with the level of Social Participation Case study: Kerman (urban and rural) 1396

نویسندگان [English]

  • Fateme Soltanpoor 1
  • Hossahn AGHAJANI 2
  • Alireza Kaldi 3
1 PhD student in sociology, Islamic Azad University, Central Tehran Branch
2 Associate Professor of Islamic Azad University, Central Tehran Branch
3 Profeassor of Sociology of Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran
چکیده [English]

The aim of this research is paying attention to the power structure in the family and its influential role on social participation in the city and villages of Kerman in 1396. This research has been done by survey method. According to Sharp Cochran formula, the city sample size is 384 families and the sample size in villages is 118 families. Cluster sampling and random sampling were used as sampling methods and the questionnaire technique was used. Validity of the questionnaire was validated by five university professors who were native and for reliability the spss was used; reliability was 0.98, it means the research is valid and applicable.
Base on the independent T-Test significant difference can be seen between the power structure of the family in the city and the village. In the urban community, structure of the family is relatively symmetric, and in rural community the power construction was unilateral and father-centered which has affected social participation. According to research results, such as what Durkheim emphasizes on increasing coherence in the transition from the mechanical community to the organic community. In the above society, when moving from the rural community to the urban community, we see more symmetrical power and a high level of social participation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • power structure
  • social participation
  • participate in social activities