آزمون مدلی از عوامل تأثیر گذار بر رفتارهای سیاسی در وزارت ورزش و فدراسیون‌ها در سال 1395

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار و عضو هیأت علمی گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد خلخال، دانشگاه آزاد اسلامی، خلخال، ایران.

2 دانشیار گروه مدیریت ورزشی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

3 استادیارگروه مدیریت ورزشی، دانشگاه پیام نور، کرج، ایران.

چکیده

هدف پژوهش طراحی و آزمون مدلی از عوامل تأثیرگذار بر رفتارهای سیاسی در صنعت ورزش بود. پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی، به لحاظ نحوه گردآوری داده ها پیمایشی است که به روش مطالعه میدانی انجام شد. جامعة آماری تحقیق شامل تمام کارکنان (1498) وزارت ورزش کشور و فدراسیون‌ها است؛ که از این بین به روش تصادفی ساده 705 نفر به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. گردآوری داده‌های کمی پژوهش از طریق توزیع پرسشنامه صورت گرفت. کارکنان پرسشنامه‌های ماکیاول-گرایی، خودپایشی، کانون کنترل، استقلال شغلی، بازخورد، تنوع مهارت، ارتباط با مدیر، تمرکز، رسمیت، مشارکت در تصمیم‌گیری، عدالت رویه‌ای و ادراک از سیاست سازمانی را تکمیل نمودند. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها و بررسی فرضیه‌ها از نرم افزارهای SPSS ویراست 19 و PLS استفاده شد. یافته‌ها نشان دادند که مدل پیشنهادی از برازش خوبی با داده‌ها برخوردار است. به علاوه نقش میانجی‌گری ادراک از سیاست سازمانی و نقش تعدیل‌گری اراده سیاسی مورد تایید قرار گرفت. در سازمان‌ها سیاست یک واقعیت زندگی است. آنان که نتوانند متوجه رفتارهای سیاسی شوند نمی‌توانند این واقعیت را درک کنند که سازمان یک سیستم سیاسی است. لذا سازمان‌ها باید به سمت سیاسی شدن سوق پیدا کنند و مدیران در جهت این مهم تلاش‌های لازم را به عمل آورند تا بتوانند به اهداف سازمانی نائل آیند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Model Test of Effective Factors on Political Behaviors in Sports Ministry and Federations in 1395

نویسندگان [English]

  • robab mokhtari 1
  • alimohammad safania 2
  • Hossein poursoltan zarandi 3
1 Assistant Professor and Faculty Member of Islamic Azad University, Khalkhal Branch, Iran.
2 Associate Professor, Department of Sport Management, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
3 Assistant Professor of Sport Management, Payame Noor University, Karaj, Iran.
چکیده [English]

The purpose of this study was to design and test a model of factors influencing political behaviours in the sports industry. The present research is applied in the field of survey method in terms of the purpose of data collection. The statistical population of the survey includes all employees (1498) of the Ministry of Sports and federations. Among them, 705 people were randomly selected as research sample. Data collection was done by distributing the questionnaire. The staff completed the questionnaire of Machiavellism, self-esteem, control centre, job independence, feedback, and variety of skills, relationship with the manager, focus, formalization, and participation in decision making, procedural justice and perception of organizational politics. SPSS version 19 and PLS software were used to analyze the data and to test the hypotheses. The findings showed that the proposed model has good fit with the data. In addition, the role of mediating perceptions of organizational politics and the moderating role of political will was confirmed. In organizations, politics is a fact of life. Those who can not understand political behaviours cannot understand the fact that the organization is a political system. Therefore, organizations have to move towards becoming a politician, and managers in this regard must make the necessary efforts in order to achieve organizational goals.

کلیدواژه‌ها [English]

  • organizational policy perceptions
  • Political Behavior
  • sport organization
  • political will