بررسی میزان آگاهی زنان از حقوق اجتماعی- قانونی خود و عوامل اجتماعی مرتبط با آن (مطالعه‌ای موردی:  زنان متأهل شهرستان مشکین‌شهر) 

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم اجتماعی، دانشگاه آزاد واحد تبریز

2 گروه علوم اجتماعی، دانشگاه آزاد واحد مشکین شهر

چکیده

مطالعه حاضر به منظور شناخت میزان آگاهی زنان از حقوق اجتماعی- قانونی خود و عوامل اجتماعی مرتبط با آن انجام گرفته است. بااتکاء به نظریه‌ها و  نتایج مطالعات انجام گرفته در زمینه موضوع مورد مطالعه، فرضیه‌هایی ناظر بر روابط بین متغیرهای پیش‌بین و ملاک مطرح گردید. جامعه آماری تحقیق، متشکل از کلیه زنان متأهل شهرستان مشکین‌شهر است که براساس فرمول کوکران، 385 نفر، به عنوان نمونه نهایی محاسبه شده است. با استفاده از روش پیمایش و شیوه نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای، نمونه مورد مطالعه انتخاب و اطلاعاتموردنیازبابکارگیری پرسشنامه محقق‌ساخته جمع‌آوری گردیده است. تجزیهوتحلیلاطلاعاتبااستفادهازنرمافزارآماری Spssصورتگرفتهاست.
یافته‌ها نشان می‌دهد که میانگین میزان آگاهی از حقوق اجتماعی- قانونی در زنان متأهل مورد مطالعه، 80/44 است. از این میانگین، 30% از پاسخگویان دارای آگاهی کم، 7/44% دارای آگاهی متوسط و 2/25% دارای آگاهی بیشتری در زمینه حقوق اجتماعی- قانونی خود هستند. براساس نتایج بدست آمده از تحلیل‌های دومتغیره، متغیرهای سن، محل سکونت، وضعیت شغلی، تحصیلات، مشارکت اجتماعی، سرمایه فرهنگی، پذیرش کلیشه‌های جنسیتی، استفاده از وسایل ارتباط جمعی و ارتباط با دوستان با میزان آگاهی از حقوق اجتماعی- قانونی رابطه آماری معنی‌داری نشان داده‌اند. همچنین، نتایجرگرسیونیخطیچندمتغیرهنشانکه این متغیرها توانایی پیش‌بینی 44 درصد از تغییرات میزان آگاهی زنان از حقوق اجتماعی- قانونی را دارا هستند.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The study of women's awareness of their legal and social rights and social factors associated with it (study among married women city Meshkinshahr)

نویسندگان [English]

  • Zahra Abdollahi 1
  • jalil haghi 2
1 Foculty of Human and Educational Sciences- Department of social Sciences, Islamic Azad University - Tabriz Branch
2 Foculty of Human and Educational Sciences- Department of social Sciences, Islamic Azad University -Meshkin Branch
چکیده [English]

This study aims to identify the women's awareness of their legal and social rights and social factors have been associated with it. To rely upon the theories as well as studies of topics of study hypothesis was developed that govern the relationships between predictor variables and criterion is. The study population included all married women Meshkinshahr city-based sample of 385 people, as the final sample is calculated. Using multi-stage cluster survey method and sampling, as well as stratified random sampling method, the sample selection and the required information was collected using a questionnaire. Data analysis was performed using Spss Nrmafzaramary.
Results show that the average level of knowledge of the legal and social rights of married women studied, is 44/80. Of the average, 30% of respondents had a low awareness, 44/7% and 25/2% average knowledge of a greater awareness of their legal and social rights. According to the results of the bivariate analysis, age, location, employment status, education, social participation, cultural capital, acceptance of gender stereotypes, the media and communicate with friends and their knowledge about legal and social rights have shown statistically significant. According to the results of the bivariate analysis, about legal and social rights have shown statistically significant.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Awareness of legal and social rights
  • acceptance of gender stereotypes
  • married
  • Women
  • Meshgin city