بررسی جلوه‌های گذار دوم جمعیتی ( مطالعه موردی شهر تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 صدا و سیما

2 عضو هیأت علمی موسسه پژوهش‌های اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی، تهران، ایران

چکیده

هدف این تحقیق، بررسی جلوه‌های گذار دوم جمعیتی شهر تهران است که از نظر کاربردی، ماهیت توصیفی- پیمایشی دارد و از نظر روش جمع‌آوری داده‌ها از نوع میدانی است. جامعه‌آماری تحقیق 384 نفر از زنان ازدواج کرده شهر تهران با استفاده از روش تصادفی ساده می باشد. برای سنجش روایی آن، از روش اعتبار صوری استفاده گردیده، و برای سنجش پایایی آن از روش آلفای کرونباخ استفاده شده که مقدار آن برای تمام متغیرهای مورد مطالعه(هم مستقل و هم وابسته) مورد قبول واقع شده است.
نتایج تحقیق مبین این مهم است که نشانه هایی از ورود شهر تهران به گذار دوم جمعیتی با سطح بالایی از تمایل به طلاق و کاهش در میزان اجباری بودن ازدواج وجود دارد و سطح پایین سایر متغیرها به دلیل عدم تغییر در نظام خانواده در کشور منطقی به نظر می رسد. نظر به تغییرات سریع جامعه، وقوع سایر جنبه‌های گذار دوم جمعیتی نظیر افزایش هم‌خوابگی‌ها و سقط جنین خارج از ازدواج، تمایل به بی‌فرزندی قطعی و... که آمار رسمی از آن موجود نیست، دور از ذهن نمی نماید که این امر باید با انجام تحقیقات مستمر و آمارگیری غیررسمی رصد شود. لذا می‌توان پیشنهاد کرد با توجه به انجام این تحقیق در شهر تهران، محققان و پژوهشگران با بررسی این پدیده در دیگر شهرهای کشور به ثبت مشاهداتی دقیق تر بپردازند تا افق روشن تری از تغییرات جمعیتی کل کشور حاصل شود و در برنامه ریزی های کلان کشور به کار آید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The research of the manifestation of second demographic transition ( case study Tehran)

نویسندگان [English]

  • samira rostami 1
  • Mohsen Ebrahim Pour 2
1 irib
2 Agriculture Economic & Rural Development Researches Institue, Tehran,Iran
چکیده [English]

The aim of this study was to evaluate the effects of demographic transition in Tehran, which is a functional, descriptive nature and the method of collecting data from the field. The study of 384 married women in Tehran is using simple random sampling. To evaluate reliability, validity of methods used, and to assess its reliability using Cronbach's alpha values for all variables (both independent and interdependent) has been accepted. The results showed it is important that Signs of arrival in Second Demographic Transition with a high level of The desire to divorce and reduction in the compulsory marriage and Low levels of other variables because of the no change in the family structure in the country seems logical. It must be said in view of the rapid changes in society, the other aspects of the demographic transition, such as Increased sexual relationship outside of marriage and abortion, childless tend to be definitive and official statistics are not available, Is not far-fetched that it would need to continue research and statistics are unofficial observations. Therefore, it can be suggested with respect to this research, in Tehran, Researchers to investigate this phenomenon in other cities More detailed observations were recorded until a more clear vision of the country's population changes and The country's strategic planning.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Second Demographic Transition
  • Fertility
  • married women
  • in Tehran