فرایند تکوین تعارض در سازمان دانشگاه علوم پزشکی تهران و سازمان‌های تابعه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته دکتری جامعه‌شناسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار گروه ارتباطات اجتماعی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 استادیار گروه جامعه‌شناسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

عنوان: فرایند تکوین تعارض در سازمان دانشگاه علوم پزشکی تهران و سازمان‌های تابعه

چکیده
مقاله حاضر با هدف توسعه و گسترش فهم جامعه شناختی در حوزه تعارضات درون سازمانی در صدد پاسخگویی به تبیین تعارضات درون سازمانی در جامعه دانشگاه علوم پزشکی تهران و سازمان‏های تابعه انجام شد. با توجه به تعاریف ارائه شده از تعارض، اهداف کارکنان و میزان دسترسی به آن اهداف به عنوان مفاهیم بنیادی و شیوه سلوک آنان در برابر شرایط به وجود آمده مورد مطالعه قرار گرفت. در این راستا، به دلیل استفاده از روش نظریه زمینه‌ای، پس از مرور ادبیات نظری و پیشینه تحقیق، بدون پیش‏ فرض گرفتن چارچوب نظری گردآوری داده‏‌ها با تکنیک ‌‌های مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته، مشاهده مستقیم و غیرمستقیم و مشاهده مشارکتی انجام شد. نمونه‌گیری به صورت هدفمند تا رسیدن به اشباع نظری ادامه پیدا کرد و یافته‌های تحقیق در چهار مدل تبیینی به نمایش درآمد. نتایج پژوهش نشان داد تعارض‌ها در سازمان‏ها به دلیل دست نیافتن به اهداف سازمانی شکل می‌گیرد و شیوه سلوک کنش‌گران در برابر تعارض بیگانگی یا سازگاری بوده است. هچنین می‌توان به دیگر نتایج این پژوهش اشاره کرد که تعارض‏ها در سازمان یکی از اشکال معیوب در روابط سازمانی هستند که توانمندی افراد در کاهش یا از میان بردن آن‏ها بستگی به میزان اختیارات آن‏ها دارد. بدین معنی می‏توان قدرت را عامل مهمی در کاهش یا افزایش تعارض فرد با سازمان دانست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The process of development of conflict in the organization of Tehran University of Medical Sciences and Subsidiary organizations

نویسندگان [English]

  • Fahimeh Yosef Kalafi 1
  • Mahnaz ronaghi notash 2
  • Hosein Tanhaii 3
1 Graduated Ph.D. in Sociology, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Assistant Professor of Social Communication, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Assistant Professor, Department of Sociology, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Title : The process of development of conflict in the organization of Tehran University of Medical Sciences and Subsidiary organizations

Abstract
This paper was conducted with the aim of developing a sociological understanding in the field of inter-organizational conflict seeking to respond the explanation of inter-organizational conflicts in the organizations of Tehran University of Medical Sciences and affiliated organizations. According to the definitions provided from conflict, the goals of employees and access to those goals were investigated as the basic concepts and their practices against the situation created. In this regard, due to the use of the underlying theory, after reviewing the literature and research background, without presupposing the theoretical framework for data collection with techniques of semi-structured interview, direct and indirect observation and participant observation was conducted. Purposeful sampling was continued to the theoretical saturation and research findings in four explanatory models were shown. The results showed that the conflicts in organizations are formed due to not achieving organizational objectives and how the behavior of actors against the alien conflict or compatibility. The other results of this study can be also noted that conflicts in organization are one of the defective forms in organizational relationships that empowering of people to reduce or eliminate them depends on their authorities. This means it can be considered power as an important factor in reducing or increasing person's conflict with the organization.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Conflict
  • inter-organizational relationships
  • personal and organizational goals
  • defective bureaucracy
  • inefficient organizational ethic