اثربخشی مدل بهسازی روابط زوجین گاتمن درحل تعارضات زوجین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم اجتماعی، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد روان‌شناسی بالینی، واحد آیت الله آملی، دانشگاه آزاد اسلامی ، آمل، ایران.

چکیده

هدف مقاله اثربخشی بهسازی روابط زوجین مبتنی بر بهسازی گاتمن در تعارضات زوجین می باشد. این مقاله به روش شبه آزمایشی از نوع پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل بود و که 40 زوج (زن و شوهر)داوطلب به نمونه گیری انتخابی(غربالگری)و هدفمند 30نفر انتخاب شده اند زوجین در دو گروه آزمایش و گواه که هریک متشکل از 15 زوج بود جای گرفتند. ابزار های گردآوری پرسشنامه 47 سوالی رضایت زناشوویی انریچ می‌باشد.. از آزمون تحلیل کواریانس در تحلیل استفاده شده است .یافته ها نشان می دهد که میانگین نمرات حل تعارض درک معنای مشترک زندگی ، سازگاری و مدیریت تعارض زوجین گروه آزمایش به صورت معنی داری افزایش یافته است در نتیجه بهسازی از طریق روش گاتمن در حل تعارض زوجین، درک معنای مشترک زندگی، سازگاری زوجین و مدیریت تعارض زوجین موثر است. مقادیر مجذور اتا نیز نشان می دهد که آموزش سازگاری به زوجین , 84 درصد سازگاری ، 76 درصد درک معنای مشترک زندگی ، 68 درصد حل تعارض، 64 درصد مدیریت تعارض را تبیین می کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

the effectiveness of improving relations based on Guttman improvement in couple's conflicts.

نویسندگان [English]

  • ALI ASGHAR ABBASI ASFAJIR 1
  • mehanghiz solaymani niaki 2
1 Department of Social Sciences, Babol Unit, Islamic Azad University, Babol, Iran
2 Graduated from MSc in Clinical Psychology, Unit Ayatollah Amoli, Islamic Azad University, Amol, Iran.
چکیده [English]

The goal of the paper is to study the effectiveness of improving couple relationships based on Gottman's improvement scale in couples conflicts. This paper adopted a quasi-experimental design conducting a pretest-posttest with a control group in which 30 subjects of 200 couples (husband and wife) were selected by a systematic sampling (screening). The couples were assigned into two groups, each comprising 15 couples. Enrich's 47- question marital satisfaction scale was used to collect data.The covariance analysis test was used in the analysis. The findings indicated that the mean of conflict resolution, the reciprocal awareness of the meaning of life, compatibility and management of conflict among couples significantly increased in the experimental group. As a result, the improvement by Gottman's method in solving couples' conflict, understanding common sense of life, couples compatibility and management of conflict is effective among them. The squared amount of Eta also shows that compatibility training of couple's ends up with 84% compatibility, 76% perceived common sense of life, 68% conflict resolution, and 64% of conflict management.

کلیدواژه‌ها [English]

  • compatibility
  • Guttman method
  • conflict management
  • marital