بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و هویت محله ‏ای در شهر تهران (مورد مطالعه: محله‏‌های حصارک، وحیدیه و ولنجک)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه جامعه شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی، تهران، ایران

2 استادیار و عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق – ایران

3 ارتباطات اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

چکیده

این مقاله با هدف مطالعه رابطه بین سرمایه اجتماعی و هویت محله ‏ای در شهر تهران انجام شد. چارچوب نظری این تحقیق بر اساس آرای ایمری و همکاران، چپ‏من، لوفور، جیکوبز، هاروی، هال، جنکینز، پاتنام و دیگران تنظیم و پیرو آن مدل نظری ترسیم گردید. روش تحقیق، پیمایش و ابزار گردآوری داده ‏ها، پرسشنامه ساخت‏ یافته بود. جامعه آماری محله‏ های حصارک، وحیدیه و ولنجک با جمعیتی معادل 56060 نفر در سال1390 است. نمونه‏ گیری با استفاده از فرمول کوکران 382 نفر برآورد شد. برای پوشش پاسخ‏های غیرمعتبر 428 پرسشنامه توزیع گردید. داده‏های گردآوری شده در قالب آمار توصیفی، استنباطی و تحلیل مسیر تحلیل شدند. سرمایه اجتماعی رابطه معناداری با هویت محله‏ای در سطح اطمینان 95 درصد داشت. میانگین هویت محله‏ای در بازه 11 تا 55 در حصارک برابر 8/33، ولنجک 14/33 و وحیدیه 32/31 بود. میانگین سرمایه اجتماعی نیز در بازه 13 تا 65 در حصارک معادل6/39، ولنجک 6/24 و وحیدیه 2/35 بود. هویت محله‏ ای و سرمایه اجتماعی با ضریب پیرسون 504/0در سطح اطمینان 95 درصد رابطه معنادار با شدت بالایی داشتند. تحلیل رگرسیون چندمتغیره نشان داد، 8/44 درصد تغییرات هویت محله ای توسط متغیرهای درون مدل تبیین شدند، از میان ابعاد سه‏ گانه سرمایه اجتماعی 661/0 تغییرات هویت محله ‏ای تحت تاثیر انسجام اجتماعی تبیین می‏گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Survey Relation Social Capital and Neighborhood Identity in Tehran

نویسندگان [English]

  • samad Mohamadizadeh Samakoosh 1
  • habib saborikhosroshahi 2
  • Mahnaz ronaghi notash 3
1 sociology, social sciences, Islamic Azad university of central branch, Tehran, Iran
3 social communication, Islamic Azad University of central branch, Tehran, Iran
چکیده [English]

This article aims to study the relationship between social capital and neighborhood identity in Tehran. The theoretical framework of this research was based on the ideas of Imaric et al., Chapman, Lefebvre, Jacobs, Harvey, Hall, Jenkins, Putnam and others, and was drawn the theoretical model. The research method was survey and data gathering tool was structured questionnaire. The statistical population of Hesarak, Vahidieh and Velenjak neighborhoods was 56060 people in 1390. The sample was 382 people using Cochran formula. The researcher distributed 428 questionnaires to cover inappropriate responses. The result of Data analyzing was showe, neighborhood identity and social capital with Pearson coefficient of 0.504 had a significant relation with 95% confidence level. The mean of neighborhood identity in the range of 11-55 in Hesarak was 33.8, Velenjak was 14.43 and in Vahidieh 32.31. The mean of social capital in the range of 13-65 in Hesarak was 39.6, Velenjak was 24.6, and in Vahidieh was 35.2. Multivariate regression analysis shows that 44.8% of the neighborhood identity changes are explained by factors within the model, and the path analysis showed that among the three dimensions of social capital 0.661 of the identity of the neighborhood It affects social cohesion.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Neighborhood identity"
  • "social capital"
  • "social cohesion"
  • "cooperation"
  • "social trust"