بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با رفتار شهروندی سازمانی (مورد مطالعه: شرکت گاز استان اردبیل)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور، ایران.

چکیده

چکیده فارسی:
سرمایه‌ اجتماعی‌ عمدتاً‌ مبتنی‌ بر عوامل‌ فرهنگی‌ و اجتماعی‌ است. وجود ســرمایه اجتماعی، بستر مناسبی برای بهره وری سرمایه انسانی و اقتصادی و فیزیکی است و برعکس نبود ‌ سرمایه‌ اجتماعی، اثربخشی سایر سرمایه‌ ها را در دستیابی به توسعه منتفی می کند و بدون سرمایه‌ اجتماعی ، طی کردن‌ راههای‌ توسعه‌ و تکامل‌ فرهنگی‌ و اقتصادی ، ناهموار و مشکل می‌ شود. رفتار شهروندی سازمانی عبارت است از رفتاری که از روی میل و اراده فردی بوده و به طور مستقیم و صریح از طریق سیستم پاداش رسمی سازمان مورد تقدیر قرار نمی گیرد، ولی باعث ارتقای عملکرد سازمان می شود. در این مقاله، ابتدا با با بررسی سرمایه اجتماعی و رفتار شهروندی سازمانی رابطه بین آنها در شرکت گاز استان اردبیل بررسی شده و برای بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و رفتار شهروندی سازمانی در شرکت گاز استان اردبیل ابتدا تست نرمال بودن داده ها انجام گرفته و چون داده ها نرمال نبودند از ضریب همبستگی اسپرمن استفاده شد. نتایج بیانگر ارتباط معنی دار بین سرمایه اجتماعی و رفتار شهروندی سازمانی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the relationship between social capital and organizational citizenship behavior (Case study: Ardebil gas company)

نویسنده [English]

  • saeid besharati givi
Faculty Member of Payame Noor University, Iran.
چکیده [English]

Abstract English: social capital is mainly based on social and cultural factors. There is a good platform for social ســرمایه, human capital and economic efficiency is the absence of physical and social capital and vice versa, the effectiveness of other assets in achieving development unlikely, and without social capital, during the development and evolution of cultural and economic ways, rugged and difficult . Organizational citizenship behavior is simply behavior that the desire and the will of the individual, and the explicit and directly through the official about the bonus system is not supposed to cum, but it makes the performance of the organization. In this article, initially with the study of social capital and organizational citizenship behavior of the relationship between them in the gas company of Ardebil province and study of the relationship between social capital and organizational citizenship behavior in the gas company of Ardebil province initially normal test being performed and the data because the data were from the normal Asprman correlation coefficient were used. The results showed a significant relationship between social capital and organizational citizenship behavior.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "social capital"
  • "organizational citizenship behavior"
  • "Ardebil province gas co"