بررسی رابطه بین مصرف فرهنگی و سلامت اجتماعی (مطالعه موردی: شهروندان تهرانی 65-15 ساله)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جامعه شناسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشیار جامعه‌شناسی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 دانشیار جامعه‌شناسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

بررسی رابطه بین مصرف فرهنگی و سلامت اجتماعی
(مطالعه موردی: شهروندان تهرانی 15-65 ساله)


چکیده:
تحقیق حاضر با هدف بررسی رابطه مصرف فرهنگی با سلامت اجتماعی صورت گرفت. روش تحقیق، پیمایشی و ابزار گردآوری داده‌ها، پرسشنامه بود که با استفاده از فرمول کوکران 384 نفر از شهروندان 65-15 تهرانی به عنوان نمونه به شیوه نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. برای ارزیابی ابزار پژوهش از روایی صوری و برای پایایی از آلفای کرونباخ استفاده شد. برای آزمون فرضیات از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. نتایج نشان داد؛ بین مطالعه روزانه با سلامت اجتماعی پاسخگویان رابطه معنی‌دار و مثبتی وجود دارد (sig=0/000 , r=0/729). بین فراغت هنری با سلامت اجتماعی پاسخگویان رابطه معنی‌دار و مثبتی وجود دارد (sig=0/000 , r=0/779). بین مصرف رسانه‌ای با سلامت اجتماعی پاسخگویان رابطه معنی‌دار و مثبتی وجود دارد (sig=0/000 , r=0/729). در نهایت، بین مصرف فرهنگی با سلامت اجتماعی پاسخگویان رابطه معنی‌دار و مثبتی وجود دارد (sig=0/010 , r=0/639).
واژگان کلیدی: مصرف فرهنگی، سلامت اجتماعی، اوقات فراغت، مصرف رسانه‌ای.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The relationship between cultural consumption and social health (case study :Tehranian citizens 15-65 aged )

نویسندگان [English]

  • akram doosti 1
  • Abdolreza Adhmi 2
  • Shahla kazemipoursabat 3
1 Ph.D. Student of Sociology, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Associate Professor of Sociology, Tehran North Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Associate Professor of Sociology, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The relationship between cultural consumption and social health
(case study: Tehranian citizens 15-65 aged)
Abstract:
The purpose of this study was to investigate the relationship between cultural consumption and social health. The research method, survey and data gathering tool were a questionnaire. By Using the Cochran formula, 384 citizens of 15 to 65 Tehranians were selected by convenience sampling. To assess the research tools, formal validity and reliability of Cronbach's alpha were used. To test the hypothesis, Pearson correlation coefficient was used. Results showed; There is a significant and positive correlation between the daily study and the social health of respondents (sig=0/000, r=0/729). There is a significant and positive correlation between the art leisure and the social health of respondents (sig=0/000 , r=0/779). There is a significant and positive correlation between the media consumption and the social health of respondents (sig=0/000 , r=0/729). Finally, there is a significant and positive correlation between cultural consumption and social health of respondents (sig=0/010 , r=0/639).
Keywords: Cultural consumption, social health, leisure time, media consumption

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Cultural consumption
  • social health
  • Leisure Time
  • media consumption