بررسی تأثیر مؤلفه‌های مدرنیته بر هویت اجتماعی جوانان (مورد مطالعه: جوانان شهر آزاد شهر)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه جامعه‌شناسی، واحد آزادشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، آزادشهر، ایران

چکیده

مطالعة حاضر با رویکردی جامعه شناختی درصدد بررسی ابعاد مولفه های مدرنیته برهویت اجتماعی است. با توجه به اینکه جامعه ما توسعه و تحول را در پیش گرفته است و همچنین بحث تجددگرایی ومدرن گرایی که به عنوان یک پدیده دارای اثرات غیرقابل انکاری بر زندگی اجتماعی انسان از جمله خانواده و این نهاد مهم می باشد.از این رو در فرآیند گرایش و گسترش تجددگرایی در جامعه بعضی از عناصر و ساختهای سنتی جامعه دستخوش تغییرات و تحولات می شود و نهاد خانواده به عنوان مهم ترین نهاد اجتماعی در جامعه هم نتوانسته در فرآیند تجدد در عصر حاضر از این تغییر و تحولات شگرف دور بماند.
روش این مطالعه، پیمایش و گردآوری اطلاعات مبتنی بر پرسشنامه بود. جامعه آماری جوانان 18 تا 29 ساله شهر آزاد شهر و نمونه ای در حدود 370 نفر انتخاب شدند.برای پایایی ابزار سنجش ازروش آماری آلفای کرونباخ وبرای سنجش اعتبار تحقیق ازروایی صوری بهره گرفته شده است روش الگو سازی معادلات ،با نرم افزار لیزرل و نرم افزار spss برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Impact of Modernity Components on Social Identity in Youth (Case Study: Youth city ofAzadshahr).

نویسنده [English]

  • shahrzad bazrafshan
Department of Sociology, Azad Shahr Branch, Islamic Azad University, Azadshahr, Iran
چکیده [English]

Considering that our society is developing and transforming, as well as the issue of modernism and modernism, which as a phenomenon has an irrefutable effect on the social life of man, including the family and this important institution
. Hence, in the process of orientation and expansion of modernity in society, some of the elements and traditional structures of the society undergo changes and changes, and the family institution as the most important social institution in society has not been able to in the modernization process in this age of this remarkable changes.
The method of this study was to survey and collect information based on the questionnaire. The statistical population of the population was 18-29 years old in Free City of the city and a sample of 370 people was selected. The reliability of the Cronbach's alpha statistical tool and the reliability of the research were used for formal verification. Equation modeling was done using Lisrel software and software SPSS was used to analyze the data

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social identity
  • free city
  • modernity
  • Family
  • quality of life