مقایسه ابعاد مسئولیت اجتماعی شرکتی در بانک ملت با تاکید بر مدل 4 بعدی کارول (مطالعه موردی: مشتریان بانک ملت در شهر تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، تهران، ایران.

2 دانشیار گروه جامعه‌شناسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

مسئولیت اجتماعی سازمانها تاکنون در گرایشات مختلف علمی مورد بحث و پژوهش قرار گرفته است، لیکن تاکنون در علم جامعه شناسی که خود را داعیه دار بررسی مسائل اجتماعی در جهت کاهش این مسائل می داند، تحقیقی کاربردی با توجه به نظریات این علم صورت نپذیرفته است که نویسنده در این نوشتار در صدد آن است که این مفهوم جدید و در عین حال پراهمیت را از منظر علم جامعه شناسی بسنجد. امروزه سازمانها علاوه بر انجام وظایف سنتی خود به انجام فعالیتهای دیگری نیز مکلف شده اند که از آن بعنوان مسئولیت اجتماعی سازمانها یاد می شود. مسئولیت سازمانها نسبت به جامعه و عامه مردم فراتر از ارائه خدمت و تهیه کالاست. سازمانها باید این مسئولیت را حس کنند که مشکلات جامعه بخشی از مشکلات آنان به شمارمی آید و باید بخشی از امکانات مالی و انسانی خود را در این راه بکار گیرند .
جامعه آماری تحقیق حاضر مشتریان بانک ملت در شعب شهر تهران با تعداد نامحدود و حجم نمونه 384 نفر می باشد و روش نمونه گیری مشتریان نمونه گیری در دسترس تعیین گردید. این تحقیق از نوع توصیفی (پیمایشی) می باشد و به بررسی مقایسه ابعاد مسئولیت اجتماعی در میان مشتریان بانک ملت بر اساس مدل کارول شامل ابعاد اقتصادی ، قانونی ، اخلاقی و بشردوستانه می پردازد . نتایج تحقیق حاکی از پایین بودن بعد بشردوستانه نسبت به سایر ابعاد مسئولیت اجتماعی می باشد .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Compare dimensions of the Corporate Social Responsibility in Mellat bank with an emphasis on 4D model Carol (Case Study: Customers of Mellat Bank in Tehran city)

نویسندگان [English]

  • Narjes Azizi 1
  • Reza Ali Mohseni Mohseni 2
1 Ph.D. Student of Sociology, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Tehran, Iran.
2 Associate Professor, Department of Sociology, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

CSR has been discussed and studied in various areas of science so far; however, no applied studies have yet been conducted with respect to theories in sociology claiming to investigate social problems in order to reduce them. Therefore, the author intends to measure this new and important concept from the perspective of sociology. In addition to performing their traditional tasks, nowadays organizations have been obliged to do other activities which are known as corporate social responsibility (CSR).The corporate social responsibility to society and the public is beyond services and products. Organizations should feel this responsibility and understand that social problems are considered among of their own problems. They should use a part of their financial and human resources in this regard.
The statistical population of the study is customers of Mellat Bank with an unlimited in the queues of Tehran city and the sample size is 384 people. The sampling method of customer is available sampling .This descriptive study (survey) and the Comparative Study of social responsibility among Mellat Bank customers based on Carol, including economic, legal, ethical and philanthropic deals. The results indicate low humanitarian dimension to other dimensions of social responsibility.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Corporate Social Responsibility
  • 4D model Carol
  • Mellat Bank. sociology