تبیین جامعه شناختی گفتار هویت سیاسی در ایران پس از انقلاب اسلامی 1357هجری شمسی واکاوی گفتمان نظارت بر هویت سیاسی در ایران پس از انقلاب اسلامی و بازنمایی دیگری های مندرج در آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

2 دانشیار و عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

3 استاد گروه پژوهشگری علوم اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

چکیده

این مقاله برگرفته از پژوهشی است که هدفش تحلیل و تبیین جامعه شناختی گفتار هویت سیاسی در گفتمان انقلاب اسلامی ایران با تأکید بر دوره تاریخی خرداد 1376 تا خرداد1392بوده است. با این هدف مفهوم «هویت سیاسی» را محور بررسی قرار داده ایم. و تغییر و تحول آن را در گستره منظومه معنایی دو گفتمان اصلاحات و محافظه کار با تکیه بر تئوری گفتمان و روش تحلیل انتقادی گفتمان در شش دوره حساس از این دوران بررسی کرده ایم. در این راستا با محور قرار دادن اندیشه مسلط و هویت بخش هر دوره، در قالب تحلیل درون متنی و تشخیص استراتژی های گفتمانی با شناخت و بررسی نظام زبانی و معنایی، متون و گفتارهای عمده سیاسی اندیشه رقیب را، در قالب تحلیل بینامتنی بررسی کرده ایم تا فضای گفتمانی و تولید ایدئولوژیک آن را شناسایی نماییم. و برای شناخت بستر و زمینه اجتماعی که این گفتمان ها در درون شان تولید و هژمونیک شده اند در هر دوره در قالب تحلیل برون متنی، به بررسی زمینه تاریخی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی پرداخته ایم.
این تبیین در پایان انواعی از تیپولوژی هویت سیاسی مطلوب را به روی ما گشوده است. که عمده ترین آن ها عبارتند از: : هویت سیاسی مطلوب سوژه قانون گرای آزادی خواه، سوژه دموکراسی طلب استبداد گریز، سوژه مذهب مدار عدالت خواه ، سوژه تکلیف مدار انقلابی ، سوژه مردم گرای خشونت ستیز ، سوژه ی اعتدال گرای منتقد و حق طلب.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Socilogical Explanation Of Plotical Identity Of Iran After 1979 Islamic Revolution. Discourse Analysis Of Monitoring Speech For The « Political Identity »In Iran After The Islamic Revolution And Representations Of Its Contents.

نویسندگان [English]

  • Hasan Nazari 1
  • Seifollah Seifollahi 2
  • hasan saraie 3
1 Ph.D. student of political sociology, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran
2 Associate Professor and Faculty Member of Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran
3 Professor of Social Science Research, Faculty of Social Sciences, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

This paper is a kind of research aimed to examine and explain sociological discourse of political identity speech of Iran Islamic revolution ،emphasizing the historical duration of May 1997 to May 2013. With this purpose the concept of identity – based politics has been examined.and also we have studied changes in the scope of the semantic system of reform and conservative discourses based on the theory of discourse and critical discourse analasis in six critical period of the mentioned period.in this regard ، focusing on thought control and identity of text and discourses of vival political thought in the from of intertextual analysis each period this paper has reviewed using the analysis of text and identify strategies discourse by identifying and studying the system of language and meaning. All these have been done to recognize discoursive context and thouyhts produetion and also to understand their social context within which these discourses have been made and dominated. In each period the historical ، economical political and cultural aspects have been studied in the form of texual analysis .at the end the exphnation has given us a variety of examples of desirable political identity reviewed
Most of them are : farovable political identity of the subject of the liberal legalime ، subject of escape the tyranny of democracy ، the subject of religion circuit justice . the subject of task – orented revolutionary.subject ، populist violence.conflict ،subject of moderate critic and self – seeking.

کلیدواژه‌ها [English]

  • political identity
  • Discourse
  • Power
  • language
  • human