تدوین بسته آموزشی پیشگیری از طلاق و تعیین اثربخشی آن بر صمیمیت و کیفیت ارتباط زوجین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روانشناسی عمومی، واحد خوراسگان، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران.

2 استادیار، گروه روانشناسی، واحد خوراسگان، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران.

چکیده

هدف تحقیق تدوین بسته آموزشی پیشگیری از طلاق و تعیین اثربخشی آن بر صمیمیت و کیفیت ارتباط زوجین و روش تحقیق ترکیبی از طرحهای اکتشافی که در بخش کیفی از نوع روایتی و دربخش کمی از نوع نیمه تجربی بود. محیط پژوهش بخش کیفی زوجین متقاضی طلاق شهر ارومیه بودند که با ابزار مصاحبه روایتی، عوامل تضعیف و تقویت کننده خانواده استخراج شد. در بخش کمی، روش پژوهش نیمه تجربی بود. جامعه آماری بخش کمی کارمندان آموزش و پرورش ارومیه بودند که 60 نفر به عنوان نمونه آماری از طربق نمونه گیری داوطلبانه انتخاب و به صورت تصادفی در دوگروه آزمایشی و کنترل جایگزین شدند. دو سازه کیفیت ارتباط و صمیمیت زوجین متغیر های وابسته تحقیق و ابزار اندازه گیری پرسشنامه های کیفیت ارتباط زوجین خوشکام(1385) و صمیمیت زوجین بروک و برتمن(1995) بودند. یافته ها با استفاده ازروش آنالیز واریانس اندازه گیری مکرر در نرم افزار spss مورد مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
نتایج نشان داد آموزش بسته باعث افزایش صمیمیت و کیفیت ارتباط زوجین می شود (05/0p>). کلیدواژه ها: بسته آموزشی پیشگیری از طلاق، صمیمیت زوجین، کیفیت ارتباط زوجین

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Developing of Prevention of Divorce Training Package and Determination of its Effectiveness on Intimacy and quality of relationship of couples

نویسندگان [English]

  • Shahpoor Ahmadi 1
  • Ali Mehdad 2
  • Narges Keshti Aray 2
1 Ph.D Student, General Psychology, Khorasgan Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran.
2 Associate Professor, Department of Psychology, khorasgan Branch, Islamic Azad University, Esfahan, Iran
چکیده [English]

the main purpose of this research was to study the effectiveness of Iranian family strength system training package on marital satisfaction and emotional divorce on couples.
The purpose of this research was developing of prevention of divorce training package and determination of its effectiveness on Intimacy and quality of relationship on employees of education organization of Urmia city. The method was qualitative - quantitative. Research environment of qualitative part was couples who were applicant for divorce. They were interviewed by Narrative inquiry and based on this interviews, the package was developed. In quantitative part of the research the population was employees of Urmia education organization (452person) and the method was quasi-experimental and the sample includes 60 married male and female who was selected by convenience sampling method and assigned randomly in experimental and control groups. Dependent variables of the study were Intimacy and quality of relationship. Research instruments were quality of relationship questionnaire of khoshkam(2006) and questionnaire of Intimacy brouck and berthman(1995).The data were analyzed by using repeated measurement variance analyses in SPSS 24.
The results showed that training of the package could increase Intimacy and quality of relationship in experimental group. However, there was no significant difference in the control group after the intervention (p>0/05).
Based on research results on effectiveness of package, it was suggested for the Iranian family court, marriage and family counseling centers and family training centers to implement this package in their training program.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Prevention of Divorce Training Package
  • intimacy
  • quality of relationship