واکاوی جامعه شناختی پارادایم های توسعه نیافتگی ایران، از منظر نظریه پردازان ایرانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای جامعه‌شناسی سیاسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 استادیار و عضو هیئت علمی گروه جامعه‌شناسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 استادیار و عضو هیئت علمی گروه جامعه‌شناسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

در تحلیل پیش رو می کوشیم تا به این سوال پاسخ دهیم که ،چرا جامعه ی ایرانی از توسعه یافتگی باز ماند؟که در این راستا، کتاب هایی که توسط نظریه پردازان ایرانی نگاشته شده بود مورد تحلیل واقع گردید، که برایند آن بدین قرار شد؛الف. نظریه پردازانی که پارادایم توسعه نیافتگی ایران را ساختار جامعه قلمداد می کنند. این نظریه پردازان معتقدند ساختار اقتدارگرایانه و عدم رشد سرمایه داری در این ساختار، علت توسعه نیافتگی ایران بوده است.آن چه باعث پیدایش مولفه های اقتدارگرایانه در ایران شده است ، تمرکز اقتصادی وسیاسی، ساختار فرهنگی رشد نایافته و همچنین ضعف در یادگیری از جوامع موفق بوده است.اما آنچه که باعث عدم تکوین نظام سرمایه داری در ایران شد، نا امنی بوده است و علت آن هم ترس از مصادره اموال توسط کارگزاران استبداد بوده است.ب.نظریه پردازانی که پارادایم توسعه نیافتگی ایران را عاملیت جامعه تلقی می کنند. این نظریه پردازان معتقدند کنش کنشگران جامعه ی ایرانی باعث توسعه نیافتگی ایران شده است.از اهم این عناصر فرهنگی باید به خلقیات ایرانیان، خاصه فرهنگ استبدادی، غربزدگی و نخبه کشی اشاره کرد.ج. نظریه پردازانی که پارادایم توسعه نیافتگی ایران را تلفیقی می دانند. این نظریه پردازان معتقدند، علاوه بر ساختار و عاملیت، باید به عوامل خارجی به مثابه ی حملات نظامی بیگانگان و نقش استعمار هم اشاره کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of sociological paradigms of underdevelopment of Iran from the perspective of Iranian theoreticians.

نویسندگان [English]

  • Seyed Siavash Mousavi Rakati 1
  • mehrdad javaheripour 2
  • Hasan Mohadesi 3
1 Ph.D. student of political sociology, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Assistant Professor and Faculty Member of the Department of Sociology, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Assistant Professor and Faculty Member of the Department of Sociology, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

In this article is provided for analytical documentary attempts to answer this question, Why Iranian society lagged of development? In this direction, the books were written by Iranian theoreticians were analyzed, the outcome of which are the following: 1. theorists who consider the Iran''s underdevelopment paradigm is structure of society. These theorists argue that authoritarian structure and the growth of capitalism in this structure are reasons of underdevelopment of Iran. What is the genesis of the components of authorityin Iran were, the focus of economic and political, cultural structure immature and impaired learning communities, But what causes the development of capitalism in Iran, has been insecurity because of the fear of confiscation by the despotism brokers. 2- Theorists who consider the paradigm of Ounderdevelopment of the agency community. These theorists believe that the action of the Iranian society activists in Iran is causing of underdevelopment. The most important of these cultural elements must point to the ethos of Iranians, especially the illiterate public, seeking out Ghrbzgy and elite plumbing.3- theorists who consolidated the paradigm of underdevelopment Iran. These theorists believe that, in addition to the structure and functionality, they have to point to military attacks, external attacks and noted the role of colonialism.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iranian theoreticians
  • underdevelopment
  • structure
  • agent
  • Colonialism