بررسی مدل ساختاری سرمایه اجتماعی با احساس علاقه اجتماعی در جوانان شهر شیراز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

هیات علمی

چکیده

هدف این تحقیق بررسی برازندگی اثر سرمایه اجتماعی بر احساس علاقه اجتماعی است. علاقه اجتماعی به معنای تلاش فعالانه فرد در جهت ارتقاء سطح رفاه و آسایش نوع بشر است. و شرایط اجتماعی انسجام بخش و سرمایه اجتماعی به طور مناسب علاقه اجتماعی را توسعه پیدا می کند. جامعه آماری این تحقیق شامل جوانان شهر شیراز است و تعداد حجم نمونه 457 نفر است که باروش نمونه‌گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شده اند. در این تحقیق برای سنجش مفاهیم تحقیق از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده که این پرسشنامه از روایی صوری،محتوایی و سازه ای برخوردار است و پایایی مقیاس ها بر اساس آلفای کرونباخ و روش دونیمه کردن مورد بررسی و تایید قرار گرفته است. در این پژوهش، پس از تعیین مدل های اندازه گیری با احتساب خطا دو متغیرهای نهفته، سرمایه اجتماعی بر علاقه اجتماعی اثر مثبت ومعنی داری داشته است و شاخص های کلی برازش، برازندگی مدل را تایید می کنند. مدل برازنده نشان می دهد که سرمایه اجتماعی که مبتنی بر شبکه اجتماعی ، اعتماد اجتماعی، اعتماد سیاسی و اعتماد وحمایت خانواده است علاقه اجتماعی را که تفکر در بهزیستی دیگران، احساس همدلی، کنش با دیگران را برمی انگیزد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Equation Modeling of Social Capital with Social Interest young adults in Shiraz

نویسنده [English]

  • sousan sahami
faculty
چکیده [English]

The present study aims to investigate the goodness of fitting index for Social Capital with Social Interest. Social interest means active efforts to promote the welfare of mankind. Social cohesion and social capital to develop appropriate social interest. The population of this study is chosen from the young adults of Shiraz and the sample consists of 457 people, which were randomly selected through cluster sampling. In this study, the measurement of concepts has been done through researcher-made questionnaire. The questionnaire enjoys the required face and content validity. Also, the reliability of the scales was supported by split half reliability and Cronbach''s alpha.Having determined. The measurement models for the latent variables in social interest and social investment, the results revealed that the Structural Equation Modeling (SEM) supports the fact that the causal role of Social investment on social interest is positive and the indices supports the Goodness of Fitting Index. Graceful model shows that social capital based on social networks, social trust, political trust, confidence and support of family provokes social interest based on in the welfare of others thinking, empathy, interaction with others

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social interest
  • Social capital
  • The Planning structural equation