عوامل اجتماعی مؤثر بر شکاف­ بین ­نسلی (مطالعه موردی والدین و جوانان هجده تا بیست و چهار ( 18 تا 24) ساله شهر دزفول )

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه ارتباطات اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی، واحدتهران مرکزی

2 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر شکاف­بین­نسلی جوانان 18 تا 24 سال و والدین­شان در شهر دزفول انجام شده است.در این پژوهش، آن­چه مورد توجه است، ضرورت اهمیت دادن به پدیده شکاف­نسلی میان جوانان و والدین آنان است. چارچوب نظری با استفاده از نظریه­های                 نظریه­پردازانی هم چون مانهایم، دورکیم، اینگلهارت، مارگارت مید، جانسون ،گیدنز، مک ­لوهان، جاکوبسن و والسون ارایه شد. این پژوهش به روش پیمایشی انجام شده است و گردآوری اطلاعات از طریق تکنیک پرسشنامه صورت گرفته است. جامعه آماری پژوهش شامل 5941 نفر از جوانان 18 تا 24 ساله شهر دزفول به همراه والدین­شان است که از بین آن­ها با استفاده از فرمول کوکران، تعداد 360 نفر به روش خوشه­ای چند مرحله­ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. یافته­های پژوهش نشانگر این است که شکاف­بین­نسلی (متغیر وابسته) با متغیرهای مدرنیزاسیون، افزایش فردگرایی، گسترش وسایل       ارتباط­جمعی، وضعیت شغلی مادر و میزان درآمد ماهیانه خانواده، دارای رابطه­ معنی­داری است.                                                                                         

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Social factors affecting the intergenerational gap

نویسندگان [English]

  • Amir Masoud Amir Mazaheri 1
  • Zeinab Manjezipour 2
1 Assistant Professor, Department of Social Communication, Islamic Azad University, Central Tehran Branch
2 Islamic Azad University, Central Tehran Branch