بررسی جامعه‌شناختی مصرف موسیقی (مطالعه موردی جوانان سبزوار)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه پیام نور، ایران

چکیده

     شناخت سلیقه‌ها و ترجیحات افراد جامعه در مصرف کالاهای فرهنگی ازجمله موسیقی می‌تواند مشخص‌کننده نوع و ساختار روابط اجتماعی و میزان تعامل افراد در قشرهای مختلف اجتماعی باشد. مصرف هر موسیقی معانی دارد که می‌تواند انعکاس وضعیت زندگی یک جامعه یا گروه باشد. پژوهش حاضر با هدف بررسی جامعه‌شناختی مصرف موسیقی در بین جوانان سبزوار با استفاده از روش تحقیق پیمایشی و تکنیک پرسشنامه بر روی 400 نفر از جوانان صورت گرفته است. روش نمونه‌گیری، طبقه‌ای و سپس خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب گردید. نتایج نشان داد که مصرف موسیقی به‌صورت معکوسی با دین‌داری رابطه معنی‌دار دارد. به این معنا که با افزایش دین‌داری شخص از میزان مصرف موسیقی، میزان علاقه به موسیقی خارجی، فعالیت موسیقیایی و میزان علاقه به خواننده‌های زن کاسته و بر میزان علاقه به خوانندگان مرد افزوده می‌گردد. بین میزان سرمایه فرهنگی پاسخگویان و مصرف موسیقی توسط آن‌ها ارتباط معناداری وجود دارد. با افزایش سرمایه فرهنگی، مصرف موسیقی شخص در تمامی ابعاد آن افزایش می‌یابد. پایگاه اجتماعی والدین؛ میزان مصرف، علاقه، فعالیت، شناخت و کاربری موسیقیایی را توضیح می‌دهد و مصرف موسیقی خارجی و علاقه به خواننده­های زن نمایانگر این است که شخص از وضعیت نابسامانی برخوردار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Sociological study of music consumption (case study of Sabzevar youth)

نویسنده [English]

  • Ebrahim SalehAbadi