همکاری­ علمی در بین استادان علوم­ اجتماعی: نگاهی به شیوه­ ها و الگوهای همکاری­ اعضای هیأت علمی دانشگاه­ های تهران، تربیت­ مدرس، علامه­ طباطبایی، شهید بهشتی، تربیت­ معلم و الزهرا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد پژوهش علوم اجتماعی دانشگاه تهران

3 دانشجوی دکتری جامعه شناسی فرهنگی دانشگاه تهران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسیرابطه بین سرمایه اجتماعی و مشارکت ورزشی جانبازان ورزشکار انجام گرفته است. چهارچوب نظری پژوهش حاضر بر اساس نظریات حوزه سرمایه اجتماعی و جامعه شناسی ورزش نظیر راولند و فریدسون، اسکن لن و سیمون و بوردیو می‌باشد. این تحقیق به روش پیمایشى و با استفاده از تکنیک پرسشنامه انجام گرفته است. جامعه آماری این پژوهش کلیه جانبازان ورزشکار استان تهران با توجه به آمار سال 1394می‌باشند که بر اساس آمار بنیاد شهید و امور ایثارگران، تعدادشان 11654نفر برآورد شده است. بر اساس نمونه گیری کوکران تعداد 372 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب و با ترکیبی از نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای، اقدام به انتخاب نمونه‌ها گردید. به منظور آزمون فرضیات تحقیق از آزمون های آماری ضریب همبستگی پیرسون و ضریب همبستگی رگرسیونیو آزمون F(آنالیز واریانس) استفاده شده است. درنهایتدربررسیفرضیه هایتحقیق،نتایجذیلحاصل شدهاست. بین شبکه روابط اجتماعی، اعتماد بین شخصی، اعتماد نهادی، مشارکت اجتماعی، حس تعلق و همبستگی اجتماعی و مشارکت ورزشی جانبازان ورزشکار استان تهران ارتباطمعنی داریوجوددارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Scientific collaboration among social science professors

نویسندگان [English]

  • Alireza Mohseni Tabrizi 1
  • Maryam Shaban 2
  • Iman Erfanmanesh 3